Efrat Shenhav

חוקרת מתמחה, צוות הבטחת איכות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

הבטחת איכות

חוקרת מתמחה בצוות הבטחת איכות, חטיבת האיכות בשירותים החברתיים, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.  

אפרת שנהב עובדת במכון משנת 2020. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: תהליכי שותפות של מקבלי שירות בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות, הבניית תהליכי הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך הפועלים במודל ארגוני בין-משרדי של One Stop Shop, וכן הערכת איכותן של תוכניות עבודה ממשלתיות כחלק מיישום החלטת ממשלה. בשנים האחרונות צברה אפרת ניסיון רב במחקר בשדה החברתי, לצד עבודה בשטח עם אוכלוסיות מודרות שונות.

לאפרת תואר ראשון בפסיכולוגיה וגאוגרפיה ותואר שני בגאוגרפיה, תכנון וסביבה עם התמחות בתכנון עירוני, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכיום היא בשלבי סיום של תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.

ניתן ליצור קשר עם אפרת בדוא”ל: EfratSh@jdc.org.