Lilach Zohar

חוקרת מתמחה, צוות ילדים (חטיבת המשפחה)

ילדים ונוער

חוקרת מתמחה בצוות ילדים, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

לילך זוהר עובדת במכון משנת 2020. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: טיפול במשפחות המתמודדות עם הפרעה נפשית, נשירת תלמידים באוכלוסייה הבדואית בנגב והשירות הפסיכולוגי החינוכי. מלבד עיסוקה המרכזי במחקר חברתי יישומי היא מתמחה גם בייעוץ ארגוני.

ללילך תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמדע המדינה מן האוניברסיטה העברית בירושלים. בימים אלה לילך כותבת את עבודת התזה לשם סיום התואר השני בלימודי הארגון, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נושא המחקר שלה הוא הזהות המקצועית של הייעוץ הארגוני בישראל דרך בחינת יחסי הגבול בין הייעוץ הארגוני לייעוץ האסטרטגי.

ניתן ליצור קשר עם לילך בדוא”ל: lilachzo@jdc.org.

כתבי עת

שורק, י., אלמוג-זקן, א., זוהר, ל., ניג’ם-אכתילאת, פ. וגלעד, ע. (2021). התמודדות עם הגברת מצבי סיכון של ילדים ובני נוער נוכח מגפת הקורונה: סקירה בין-לאומית. ביו-אתיקה, 22.