תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה על יישום מערך התמיכה בסטודנטים

דוח מחקר ראשוני זה מעריך את יישום השלב הראשון של תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה כחלק ממחקר רחב יותר שמעריך את יישום התכנית כולה ואת תוצאותיה. התכנית מופעלת על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.