סקר ועדים מנהלים

איכות בשירותים חברתיים

סקר בקרב זכאי "מחיר למשתכן"

היוזמה והפיתוח

ממצאי הסקר ה-12 העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות

מדיניות הבריאות

הערכת התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב – החלטת ממשלה 3708

האוכלוסייה הערבית

ייעודו של המכון הוא לקדם את יכולת ההתמודדות של החברה בישראל
עם האתגרים החברתיים המרכזיים כדי להגביר את רווחתם של אזרחי ישראל,
ולהרחיב את ההזדמנויות לאוכלוסיות הפגיעות ביותר.

צוות החוקרים בעלי מומחיות וידע

מכון ברוקדייל בעל קול עצמאי

גורם משמעותי במישור הבין-לאומי

משאב חיוני לקהילה היהודית בתפוצות