יישום חוק המהו"ת ביחידות הסיוע – מחקר ארצי

ילדים ונוער

בני + 65 בישראל שנתון סטטיסטי 2017

זיקנה

הערכת התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב – החלטת ממשלה 3708

האוכלוסייה הערבית

האם אזרחי ישראל מרוצים מתפקודו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי?

מדיניות הבריאות

ייעודו של המכון הוא לקדם את יכולת ההתמודדות של החברה בישראל
עם האתגרים החברתיים המרכזיים כדי להגביר את רווחתם של אזרחי ישראל,
ולהרחיב את ההזדמנויות לאוכלוסיות הפגיעות ביותר.

צוות החוקרים בעלי מומחיות וידע

מכון ברוקדייל בעל קול עצמאי

גורם משמעותי במישור הבין-לאומי

משאב חיוני לקהילה היהודית בתפוצות