תנאי שימוש מערכת ניתוח וחקר נתוני זקנה

 • כללי
 1. אתר זה הוקם על ידי מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל (להלן: "המכון" או "מכון ברוקדייל") ומהווה פלטפורמה המאפשרת ניתוח וחקר נתוני זקנה (להלן "האתר"). 
 2. תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה והשימוש באתר. יש לקרא אותם בקפידה.
 3. הכניסה לאתר ע"י כל משתמש מעידה על הסכמתו לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. 
 4. המכון שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. המשתמש אחראי לקרא את תנאי השימוש מעת לעת ומסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. המשך שימוש באתר לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי שימוש המתוקנים. 
 5. המכון שומר על זכותו לשנות מעת לעת את התכנים הזמינים באתר, לרבות הוספה ו/או הסרה, ללא הודעה מראש וכן לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ועל המשתמש באתר לבחון תנאים אלה ולהתעדכן בשינויים. התנאים רלוונטיים לשימוש באתר בכל דרך שבה רואים את האתר – בין אם באמצעות מחשב, טלפון נייד או בכל דרך אחרת.
 6. נכון להיום, המידע באתר ניתן ללא תשלום. עם זאת, המכון רשאי להתחיל לגבות תשלום בגין שימוש באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 7. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
 • שימוש באתר
 1. בכפוף להסכמת המשתמש ועמידה בתנאי השימוש, המכון מעניק למשתמש זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש באתר לצרכי המשתמש. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר כדי לבנות מאגר מידע עצמי או עבור כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא.
 2. אם המכון יסבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש אלו או כי התרחשה התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה מכל סוג שהוא, המכון יהא רשאי לנקוט בכל פעולה הנראית לו מתאימה. המכון שומר לעצמו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי שימוש אלו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר וישתף פעולה עם כל חקירה של רשות מוסמכת בעניין זה.
 • הרשמה
 1. השימוש באתר מצריך הרשמה חד פעמית, במסגרתה יתבקש המשתמש למסור מידע מסוים ויתכן ובעתיד יתבקש להזין מידע נוסף.
 2. חל איסור על מסירת מידע כוזב בעת ההרשמה. 
 3. בעת ההרשמה תשלח, בצורה אוטומטית, סיסמא לכתובת הדואר של המשתמש. על המשתמש חל איסור למסור ולגלות את הסיסמא שלו לאחר. משתמש ששכח את הסיסמא שלו, יוכל לבקש שסיסמא חדשה תישלח אליו לכתובת הדוא"ל.
 4. המשתמש מסכים להודיע למכון מידית על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלו והוא אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלו ועל כל פעילות שלו באתר, גם אם לא בוצעה על ידו. המכון לא ישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בסיסמא של המשתמש. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המכון בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בסיסמא שלו אלא אם כן הודיע למכון על כך בכתובת [email protected].

 • קישורים 
 1. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים, שאינם מופעלים על ידי המכון. 
 2. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין למכון שליטה על אתרים אלה ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. 
 3. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג בהם או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. כמו כן המכון מסיר כל אחריות לתכנים באתרים אלה וכן לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בתכנים אלה.
 4. המכון ממליץ לכל משתמש להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. 
 5. המכון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר ו/או לעדכן כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. 
 6. כמו כן, אין המכון אחראי לתוצאות של שיתוף התוכן שהמשתמש בוחר לעשות ברשתות חברתיות או בכל דרך אחרת. 
 1. הגבלות 

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, המשתמש מתחייב לא לנקוט ולא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: 

 1. הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר.
 2. שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, לרבות הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו.
 3. הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו.
 4. ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר.
 5. ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם.
 6. התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך.
 7. הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים.
 8. הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.
 • קניין רוחני
  1. האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינו הבלעדי של המכון או של הצדדים השלישיים שהתירו למכון להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. 
 • המידע והתכנים באתר, במידה ולא צויין אחרת, ניתנים לשימוש חופשי בהתאם להוראות רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי – שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons, כמפורט ב- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/il. בכלל זה מותר להפיץ ולעבד את החומרים באתר, בתנאי וניתן ייחוס למקור והם משותפים בתנאים זהים. אין לעשות שימוש מסחרי בחומרים שבאתר.
 1. חוץ מכפי שהותר במפורש, אין המשתמש רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם, לשנות, להוריד, להעלות, או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. 
 2. כמו כן, אין להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש אלו המעניק למשתמש כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי של המכון או של כל צד שלישי. 
 3. הנתונים והסקירות המוצגים באתר זה הוכנו ע"י חוקרי מכון ברוקדייל במסגרת עבודתם במכון. מקורם של מרבית הנתונים הוא בגופים שמחוץ למכון. 
 4. המכון עושה כמיטב יכולתו לשמור על זכויות השימוש בנתונים שנוצרו ע"י צדדים שלישיים. במידה והמשתמש סבור כי קיימים נתונים במאגר הפוגעים בזכויות יוצרים שלו או בגורם שהוא מכיר או מייצג, יש לפנות למכון בכתובת [email protected]. המכון מתחייב לפעול לבירור כל פניה ומתן מענה בתוך פרק זמן סביר.
 • פרטיות
  1. המכון אוסף מידע שהמשתמש מתבקש למסור בעת ההרשמה לאתר או שייאסף עליו בעת השימוש בו, לרבות מידע על המשתמש או על תחומי העניין שלו (להלן: "המידע").
  2. המכון רשאי להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות כפי שתעודכן מעת לעת. 
  3. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 
  4. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות להלן. 
 • מדיניות פרטיות
 1. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והשימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות 
 2. סוג המידע שהמכון אוסף – המכון אוסף את המידע אותו מוסרים משתמשים או הנאסף עליהם בעת הרשמה לאתר ובעת גלישה באתר. חלק מהמידע הוא מידע אודות משתמשים מזוהים או הניתנים לזיהוי, כגון: תפקיד, שיוך ארגוני, מטרות שימוש באתר וכתובת דוא"ל, שימוש באתר, העדפות וכן מידע אודות המכשירים בהם הם משתמשים.
 3. מטרת איסוף המידע – מטרות איסוף המידע הינן הענקת שירותים באתר, למידה ושיפור האתר.
 4. כיצד המכון אוסף את המידע – המידע נאסף באמצעות מילוי טופס הרשמה או בשימוש באתר.
 5. כיצד המכון מאחסן ושומר על המידע – המכון מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירה על המידע, מפעיל המכון מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. מערכות אבטחת המידע בנויות כדי להקנות הגנה במספר רבדים ומעגלי אבטחה בו-זמנית. עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגר המידע. לכן, המכון אינו מתחייב, ואין אפשרות שמשתמשים יצפו, באופן סביר, לכך שמערכות המידע המשמשות את האתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ו/או הזנת מידע האישי, מאשר המשתמש את מודעתו למגבלות אלה ומשחרר את המכון מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע האישי כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המכון ו/או מי מטעמו בגין כך.
 • הגבלת אחריות
 1. השימוש באתר הינו לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ועל אחריותו. 
 2. המכון לא ישא באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. האתר בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. 
 3. המכון דוחה במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. 
 4. כל הסתמכות על האתר או התוכן המצוי בו, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש והמכון לא יישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת:
 1. לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר; או 
 2. שהאתר ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או 
 3. לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר.
 1. ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר. המכון משתדל שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין למכון כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין המכון ערב למידת הדיוק של תכנים אלה. המכון אינו מבטיח שהתוכן באתר יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות ואינו אחראי לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. 
 2. כמו כן, המכון לא יישא באחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. המכון לא יהא אחראי לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמש או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהאתר או בקשר איתו.
 3. בשום מקרה לא יהיה המכון אחראי לכל אובדן או נזק, כתוצאה משימוש באתר, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.
 4. המכון, מנהליו, נושאי המשרה בו, עובדיו ושליחיו לא יהיו בשום אופן אחראים כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל נזק שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר או הקשור אליהם. 
 • שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את המכון ועובדיו, מנהליו, נושאי המשרה, קבלניו ושליחיו כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: 

 1. מהפרה של תנאים אלו על ידי המשתמש ו/או כל מי שמשתמש במחשב של המשתמש או בסיסמא שלו.
 2. מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים משימוש המשתמש, ניסיון שימוש של המשתמש (או חוסר יכולת להשתמש) באתר.
 3. מכל עבירה של המשתמש על החוק או על התקנות. המשתמש מסכים שכל שימוש באתר יהיה בהתאם לכל דין.
 • הוראות שונות
  1. ככל שהמכון יצטרך ליצור קשר עם משתמש, המשתמש מאשר שהמכון רשאי לעשות כן באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך הדוא"ל, בהתאם לפרטים ליצירת קשר שנמסרו במעמד ההרשמה. 
  2. הודעות הנשלחות בדוא"ל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידי המכון.
  3. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט מוסמך, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ייוותרו בתוקפם. 
  4. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.
 • בכל שאלה, הערה או בקשה הנוגעת לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות, יש לפנות ל- [email protected].