מוגבלויות

השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה נמצאת בעדיפות גבוהה בישראל. רפורמות ויוזמות לאומיות פועלות היום כדי לתת מענה לצורכיהם החברתיים, הבריאותיים והכלכליים של אנשים עם מוגבלות בכל הגילים ולבני משפחותיהם.

לצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל תפקיד מרכזי בסיוע למאמצים לקדם הכלה והשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2023

  • גיבוש מדיניות לאומית
  • קידום מערך השירותים לאנשים עם מוגבלות
  • טכנולוגיה ואוריינות
  • מידע ונתונים על אנשים עם מוגבלות
מוגבלויות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2023

גיבוש מדיניות לאומית
קידום מערך השירותים לאנשים עם מוגבלות
טכנולוגיה ואוריינות
מידע ונתונים על אנשים עם מוגבלות

צוות מחקר

פרסומים אחרונים

תוכניות הכשרה ושירותים לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב מלווים של אנשים עם מוגבלות – פרקטיקות מיטביות

הדוח מציג תוכניות הכשרה לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות הזקוקים לתמיכה וליווי במרחב הדיגיטלי הפועלות במדינות שונות בעולם, ומתמקד בשני אפיקים: הכשרת מלווים של אנשים עם מוגבלות; פיתוח שירותי תמיכה ארוכת טווח לאנשים עם מוגבלות ולמלוויהם. הוא מציג שלושה היבטים מרכזיים העולים מתוכניות ההכשרה והשירותים השונים: (1) סוגי ההכשרה – תוכניות הכשרה המיועדות לבני משפחה מטפלים ותוכניות הכשרה המיועדות לאנשי צוות במסגרות דיור חוץ-ביתיים. אומנם אנשי צוות רבים נמצאים בסביבת אנשים עם מוגבלות, אך הדוח יתמקד באנשי צוות העובדים במסגרות הדיור החוץ-ביתי מכיוון שהם נמצאים בקשר שוטף עם האנשים; (2) אופן ההכשרה – "ללמוד איך ללמד": כלים פדגוגיים למלווים להקניית אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות; (3) משך זמן התמיכה – שירותי תמיכה ארוכת טווח בנושא שימוש בכלים דיגיטליים.