ציטוט שאלון:

מרום, מ., מילשטיין, א. ונאון ד. (2007). שאלון לריאיון מובנה עם הורה לילד – יישום חוק השילוב [מאגר כלי המחקר, מכון ברוקדייל]. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. 

ציטוט פרק:

שורק, י. וניג'ם-אכתילאת, פ. (2010). התארגנות והכנה לאימוץ. מתוך השאלון: ריאיון עם הילד המאומץ באימוץ עם קשר [מאגר כלי המחקר, מכון ברוקדיל]. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.