השירות הכלכלי

השירות הכלכלי פועל במכון ברוקדייל החל משנת 2018, ותפקידו לסייע למשרדי הממשלה ולצוותי מחקר אחרים במכון לעשות שימוש בכלים כלכליים ואמפיריים לצורך תכנון והערכה של מדיניות.

השירות הכלכלי מוביל מספר מחקרים בנושאים מאקרו-כלכליים. נוסף על כך, השירות נוטל חלק במאמצי המכון לאמוד את ההשפעה הכלכלית והחברתית של תוכניות התערבות ציבוריות על המשתתפים ועל מצב המשק.

סיוע לצוותים אחרים במכון:

נוסף על המחקרים שהוא מוביל, השירות הכלכלי תומך במחקרים שבהובלת צוותי מחקר אחרים במכון. השירות הכלכלי אמון על ביצוע בדיקות של עלות-תועלת (או עלות-מועילות) של תוכניות התערבות, וכן על ניתוח התמריצים הכלכליים שעומדים מאחורי צעדי מדיניות ציבורית. דוגמאות:

  • תמיכה בביצוע בדיקת עלות-מועילות של תוכניות סיוע לאוכלוסיית הזקנים
  • סיוע מתודולוגי באמידת התשואה להכשרה מקצועית
  • סיוע מתודולוגי באמידת תוכניות התערבות בתחום הבריאות

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

  • קצבאות בגיל זיקנה – הבנת ההעדפות של אוכלוסיית הזקנים בנוגע לעבודה לאחר הפרישה
  • אוניברסליות של קצבאות זיקנה – סקירה של המצב הבין-לאומי בנוגע לגובה וכיסוי קצבאות הזיקנה השונות
  • יצירת מדד תפוקות של הרשויות המקומיות בתחומי החינוך והרווחה
  • מדד לרווחת הפרט – יצירת מדד לאמידת שלל ההיבטים שמרכיבים את רווחתם של הפרטים בישראל
השירות הכלכלי Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

קצבאות בגיל זיקנה – הבנת ההעדפות של אוכלוסיית הזקנים בנוגע לעבודה לאחר הפרישה
אוניברסליות של קצבאות זיקנה – סקירה של המצב הבין-לאומי בנוגע לגובה וכיסוי קצבאות הזיקנה השונות
יצירת מדד תפוקות של הרשויות המקומיות בתחומי החינוך והרווחה
מדד לרווחת הפרט – יצירת מדד לאמידת שלל ההיבטים שמרכיבים את רווחתם של הפרטים בישראל

צוות מחקר

פרסומים אחרונים