השירות הכלכלי

השירות הכלכלי פועל במכון ברוקדייל החל משנת 2018, ותפקידו לסייע למשרדי הממשלה ולצוותי מחקר אחרים במכון לעשות שימוש בכלים כלכליים ואמפיריים לצורך תכנון והערכה של מדיניות.

השירות הכלכלי מוביל מספר מחקרים בנושאים מאקרו-כלכליים. נוסף על כך, השירות נוטל חלק במאמצי המכון לאמוד את ההשפעה הכלכלית והחברתית של תוכניות התערבות ציבוריות על המשתתפים ועל מצב המשק.

סיוע לצוותים אחרים במכון:

נוסף על המחקרים שהוא מוביל, השירות הכלכלי תומך במחקרים שבהובלת צוותי מחקר אחרים במכון. השירות הכלכלי אמון על ביצוע בדיקות של עלות-תועלת (או עלות-מועילות) של תוכניות התערבות, וכן על ניתוח התמריצים הכלכליים שעומדים מאחורי צעדי מדיניות ציבורית. דוגמאות:

  • תמיכה בביצוע בדיקת עלות-מועילות של תוכניות סיוע לאוכלוסיית הזקנים
  • סיוע מתודולוגי באמידת התשואה להכשרה מקצועית
  • סיוע מתודולוגי באמידת תוכניות התערבות בתחום הבריאות

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • רווחה וחינוך
  • תעסוקה
השירות הכלכלי Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

רווחה וחינוך
תעסוקה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים