השירות הכלכלי

לשיקולים כלכליים משקל רב הן בהחלטות על מדיניות לאומית הן בהחלטות על פיתוח ועיצוב שירותים. השירות הכלכלי של מכון ברוקדייל מאפשר לכל צוותי המחקר במכון לכלול רכיבים כלכליים במחקרים שהם מבצעים, לצורך הערכת שירותים ולצורך תמיכה בפיתוח מדיניות. נוסף על כך השירות הכלכלי מוביל בעצמו מחקרים בתחום הכלכלה העוסקים בנושאי רוחב הנוגעים למגוון שירותים חברתיים. הדגש העיקרי של השירות הכלכלי הוא בהטמעת חשיבה כלכלית בקבלת החלטות של משרדי הממשלה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • חינוך
  • בריאות
  • רווחה
  • אוכלוסייה ערבית
השירות הכלכלי Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

חינוך
בריאות
רווחה
אוכלוסייה ערבית

צוות מחקר

פרסומים אחרונים