האוכלוסייה הערבית

צוות אוכלוסייה ערבית

צוות אוכלוסייה ערבית הוקם בשנת 2018, בהמשך לפעילות רבת השנים של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בכל הקשור לחקר האוכלוסייה הערבית בישראל תוך התמקדות בפעילויות אשר נעשו לשיפור מצבה הכלכלי והחברתי. מעבר למחקרים המתבצעים ע"י הצוות עצמו משמש הצוות כגורם מייעץ ויוזם במחקרים הנעשים בצוותים אחרים במכון ואשר נוגעים לאוכלוסייה הערבית.  כיום, הצוות עוסק בשני נושאי ליבה בהם מתקיימת פעילות משמעותית וארוכת טווח:

קידום ההשכלה העל תיכונית בקרב האוכלוסייה הערבית

המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ותקצוב כללו את הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית בשתי תכוניותיהן הרב-שנתיות (לשנים 2010/11-2015/16 ולשנים 2021/22-2016/17. את תכניות החומש מלווה מחקר הערכה, המתבצע על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מאז שנת 2012. במחקר ניתן ביטוי הן למכלול העשייה לקידום שילוב האוכלוסייה הערבית בהשכלה הגבוהה והן לסוגיות פרטיקולריות כגון שילוב בדואים מהנגב וערביי מזרח ירושלים ושילוב ערבים בסגל אקדמי באוניברסיטאות.

תוכנית החומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב

תוכנית החומש לאוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2012–2016 יצאה לדרך בעקבות החלטת הממשלה 2708 במסגרתה הוקצו כ-1.3 מיליארד ש"ח למגוון פעילויות בתחומים כמו תעסוקה, חינוך ותחבורה. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ליווה את תוכנית החומש במחקר אשר עסק ביישום ותוצאות מגוון הפעילויות אשר נכללו בהחלטה.

המכון מלווה בימים אלה במחקר גם את תוכנית החומש הנוכחית לשנים 2017–2021 (החלטת הממשלה 2397), המהווה תוכנית המשך לתוכנית החומש הקודמת, בתקציב של כ-3.1 מיליארד ₪.

נושאי הליבה הללו כוללים מגוון רחב של פעילויות המתרחשות במקביל ומשפיעות זו על זו. בהתאם, המחקר מקיף מגוון רחב של פעילויות ושיטות מחקר.

למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מחויבות ארוכת שנים לאוכלוסייה הערבית על גווניה השונים ולמחקר המלווה את המאמצים לקידום מצבה הכלכלי והחברתי. המכון ביצע במהלך השנים מחקר בקשת רחבה של נושאים ופעילויות תוך שימוש בשיטות מחקר שונות ומגוונות.

מידע שעשוי לעניין אותך:

בנושאים כלליים ובנושא תכנית החומש לאוכלוסייה הבדואית בנגב נא לפנות לד"ר יונתן אייל (yonatane@jdc.org)