האוכלוסייה הערבית

צוות אוכלוסייה ערבית הוקם בשנת 2018, בהמשך לפעילותו רבת השנים של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לחקר האוכלוסייה הערבית בישראל ובמטרה לרכז את הידע בתחום. מעת הקמתו הוקדש חלק ניכר מפעילותו של הצוות למחקר מלַווה של תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021-2017. עיקר תרומת מחקר זה התבטא בהמלצות מדיניות לטיוב תהליכי תכנון, יישום ובקרה של מהלכי המשך. בשלהי שנת 2022 זכה הצוות במכרז לליווי מחקרי של התוכנית הרב-שנתית לצמצום פערים כלכליים-חברתיים בקרב כלל האוכלוסייה הערבית בישראל.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • מחקר מלווה של תוכנית "תקאדום" לצמצום פערים באוכלוסייה הערבית לשנים 2026-2022
  • ייעוץ לתוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2026-2022
  • הערכה כוללת של תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021-2017
  • הצגת תמונת מצב עדכנית של האוכלוסייה הבדואית בנגב על פי מדדים נבחרים
  • טיוב מערך המדידה של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי באוכלוסייה הערבית במחוז דרום
  • בחינת פרקטיקות מיטביות לשיתוף ציבור בארגוני משטרה
האוכלוסייה הערבית Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

מחקר מלווה של תוכנית "תקאדום" לצמצום פערים באוכלוסייה הערבית לשנים 2026-2022
ייעוץ לתוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2026-2022
הערכה כוללת של תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021-2017
הצגת תמונת מצב עדכנית של האוכלוסייה הבדואית בנגב על פי מדדים נבחרים
טיוב מערך המדידה של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי באוכלוסייה הערבית במחוז דרום
בחינת פרקטיקות מיטביות לשיתוף ציבור בארגוני משטרה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים