האוכלוסייה הערבית

צוות אוכלוסייה ערבית הוקם בשנת 2018, בהמשך לפעילותו רבת השנים של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לחקר האוכלוסייה הערבית בישראל ובמטרה לרכז את הידע בתחום. בשנים 2022-2019 הוקדש חלק ניכר מפעילותו של הצוות למחקר מלַווה של תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית. עיקר תרומת מחקר זה בהתבטא בהמלצות מדיניות לטיוב תהליכי תכנון, יישום ובקרה של מהלכים. בשלהי שנת 2022 זכה הצוות במכרז לליווי מחקרי של התוכנית הרב-שנתית לקידום הצמיחה הכלכלית-חברתית בקרב כלל האוכלוסייה הערבית בישראל.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2023

  • ייעוץ לתוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2026-2022
  • מחקר מלווה וייעוץ לתוכנית החומש "תקאדום" לצמצום פערים באוכלוסייה הערבית לשנים 2026-2022
  • הערכת הפיילוט של הפרויקט "עוצרים את הדימום" ביישובים ערבים לצמצום האלימות והגברת האכיפה
  • טיוב מערך המדידה של הרשות לביטחון קהילתי בחברה הערבית במחוז דרום
  • בחינת פרקטיקות מיטביות לשיתוף ציבור בארגוני המשטרה
האוכלוסייה הערבית Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2023

ייעוץ לתוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2026-2022
מחקר מלווה וייעוץ לתוכנית החומש "תקאדום" לצמצום פערים באוכלוסייה הערבית לשנים 2026-2022
הערכת הפיילוט של הפרויקט "עוצרים את הדימום" ביישובים ערבים לצמצום האלימות והגברת האכיפה
טיוב מערך המדידה של הרשות לביטחון קהילתי בחברה הערבית במחוז דרום
בחינת פרקטיקות מיטביות לשיתוף ציבור בארגוני המשטרה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים