מכשירי שיקום וניידות: מימוש הזכאות, השימוש במכשיר וההשפעה על המשתמש

רקע

המונח "טכנולוגיה מסייעת" מתייחס למגוון רחב של ציוד, מכשירים ואביזרים אשר נועדו להגביר, לשמר או לשפר את יכולת התפקוד של אדם עם מוגבלות בחיי היום-יום שלו. "מכשירי שיקום וניידות" הם חלק מטכנולוגיה זו, ויש להם תפקיד מרכזי בשיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות או בקידום השתתפותם בחברה. מודלים רבים מתמקדים בשני היבטים הנחשבים למשפיעים במיוחד על טיב המענה לצרכיו של אדם עם מוגבלות באמצעות טכנולוגיה: מנגנון ההספקה של הטכנולוגיה (שלרוב מורכב משלבים רבים ולוקחים בו חלק שחקנים שונים) ותהליך ההתאמה של הטכנולוגיה לאדם (המושפע מגורמים אישיים של האדם, מסביבתו, מרשת התמיכה שלו, ממאפייני הטכנולוגיה הזמינה לו ועוד). מדינת ישראל שואפת להנגיש מכשירי שיקום וניידות לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לכך על ידי מימון ממשלתי של מכשירים אלו, זאת באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות. היחידה פנתה לצוות מוגבלויות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר רחב יריעה המורכב מכמה חלקים: סקירה בין-לאומית בנושא הספקת אביזרי עזר במדינות נבחרות, סקר בקרב אנשים שלא מימשו את זכאותם למכשיר והרכיב שבו עוסק דוח זה – סקר בקרב אנשים שמימשו את זכאותם וקיבלו מכשיר מהיחידה לאחרונה (להלן: המשתמשים במכשיר).

מטרות המחקר

מטרת המחקר שנערך בקרב אוכלוסיית המשתמשים במכשירי שיקום וניידות היא לבחון את ההיבטים האלה:

  1. דפוסי השימוש (שימוש ואי-שימוש) במכשירים שסופקו והסיבות לכך
  2. השפעת השימוש במכשירים על אוכלוסיית המשתמשים שקיבלו אותם (מבחינת עצמאות, איכות חיים, חיסכון במשאבים וכדומה)
  3. תהליך אישור הזכאות וההספקה של מכשירי השיקום והניידות

בחינת היבטים אלו תאפשר ללמוד על שינויים נדרשים בהליך הספקת השירות ולשפרו, ורלוונטית במיוחד לקראת יישום הרפורמה הצפויה באופן מתן השירות והעברתו לאחריותן של קופות החולים.

שיטה

המחקר מבוסס על סקר טלפוני בקרב אנשים שקיבלו מכשיר שיקום וניידות בין 6 ל-18 חודשים לפני ביצוע הסקר. הסקר בוצע בין מאי ליוני 2023, והשיבו עליו 392 משתמשים (34% היענות), בהם בין 38 ל-41 משתמשים בכל אחד מעשרת סוגי המכשירים הכלולים במחקר.

עיקר הממצאים

נמצא כי ישנה שביעות רצון גבוהה מהגורם המפנה להתחיל את התהליך (לרוב רופא משפחה) (97% בקרב ילדים ו-96% בקרב המבוגרים) ומהגורם הממליץ על המכשיר (לרוב פיזיותרפיסט) (90% ו-95%), ורוב המשתמשים (90% ו-95%) הסכימו כי ההמלצה שקיבלו מהגורם הממליץ התאימה לצורכיהם. גם שלב הפנייה לספק מתבצע באופן תקין – בדרך כלל קרוב משפחה של המשתמש הוא שפונה לספק בפועל, לרוב לאחר יצירת קשר עם הספקים האפשריים ובהתאם להתרשמות ולקבלת מידע על מאפייני השירות והמכשיר. בקרב ילדים, צוות מערכת החינוך מעורב בכל שלבי תהליך ההספקה וכן בביצוע מעקב. אשר למכשיר שקיבלו, רוב המשתמשים העידו שהוא בטוח לשימוש (94% ו-91%) ומתאים לצורכיהם (82% ו-83%), וכן שהם משתמשים בו בכל פעם או כמעט בכל פעם שעולה בכך צורך (94% ו-92%). רוב המשתמשים במכשירים עושים זאת בכל יום או כמעט בכל יום, למעט המשתמשים בזחליל. המכשירים משפיעים לטובה על חייהם של המשתמשים – 81% מהילדים ו-84% מהמבוגרים העידו כי המכשיר תורם להם בתחומי חיים חשובים ו-86% ו-87% בהתאמה העידו כי הוא משפר את איכות חייהם. רוב המשתמשים בכיסא גלגלים ממונע (100%) ובכיסא גלגלים מקבוצה 1 (90%) העידו גם שהשימוש במכשיר גורם להם להרגיש עצמאיים יותר. לסיום, באמצעות רגרסיות לינאריות זוהו הגורמים המשפיעים באופן מובהק על מדדי ההצלחה של השירות, בהם מידת המעורבות של הגורם הממליץ (אם יצר קשר עם המשתמש, אם ביצע הערכה בטלפון או בביקור אצל המשתמש), ניסיון קודם של המשתמש עם מכשיר דומה, התאמת המכשיר לצורכי המשתמש, שביעות הרצון של המשתמש מהספק ועוד.

המלצות עיקריות

  • תפקידו של הגורם הממליץ: יש להקפיד על כך שהגורם הממליץ ייצור קשר עם כל פונה המגיש בקשה למכשיר, ורצוי שהערכתו תיעשה במפגש פנים אל פנים בביקור פיזי אצל הפונה. על הביקור לכלול הערכה תפקודית, בחינה של סביבת המגורים וכן התייחסות למאפיינים אישיים כגון התמיכה הזמינה לפונה מהסביבה שלו וניסיון קודם שלו עם מכשירים.
  • סיוע במימוש הזכאות: מומלץ לאפשר קשר רציף בין המשתמש לגורם הממליץ לאורך כל התהליך, כדי לאפשר לפונה להתעדכן בהתקדמות תהליך הבקשה וכן לפנות אל הגורם הממליץ אם הוא נתקל בקושי לממש את זכאותו למכשיר. נוסף על כך, רצוי לאתר אנשים שעשויים להתקשות יותר מאחרים לממש את זכאותם, עקב היעדר סביבה תומכת (של בני משפחה או של אנשי מקצוע) או שפת דיבור עיקרית שאינה עברית.
  • הדרכה ותמיכה בשימוש המכשיר: מומלץ להקפיד על מתן הדרכה מקיפה בדבר השימוש במכשיר ואופן תחזוקתו בעת ההספקה (כולל דרכים לפנייה לספק בעת צורך בטיפול בתקלות). כמו כן רצוי ליצור כתובת ברורה לשאלות המשך על אודות השימוש במכשיר, כגון הספק או הגורם הממליץ. נוסף על כך, מומלץ לתת בעת ההספקה הנחיות כתובות או חזותיות בדבר השימוש במכשיר, כגון חוברת הדרכה בשפה פשוטה, סרטונים, תמונות הדמיה וכדומה.
  • מעורבות המשתמש בתהליך: כדאי להגביר את מעורבות המשתמש ואת תחושת השותפות שלו בתהליך ההערכה וההספקה של המכשיר, למשל בעזרת מסירת מידע רחב על המכשירים הזמינים בעת קביעת ההמלצה, יצירת שיח על הצרכים המרכזיים של האדם והאופן שבו המכשירים השונים עשויים להשפיע, מסירת מידע על המשך התהליך ועל הצפוי לקרות, מתן אפשרויות בחירה בין כמה ספקים, מתן אפשרויות בחירה בין דגמים או מאפיינים שונים במכשיר שנבחר וכדומה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
יאבו, מ. וגורבט, א. (2024). מכשירי שיקום וניידות: מימוש הזכאות, השימוש במכשיר וההשפעה על המשתמש. דמ-24-987. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Yabo, M., & Gorbatt, A. (2024). Rehabilitation and Mobility Devices: The Use of the Device and its Effect on the User. RR-987-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)