הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם אג'יק – מכון הנגב לצורך קבלת שירותי מחקר עבור צוות המחקר במכון ברוקדייל, כמפורט להלן.

 1. תיאור עיקרי ההתקשרות:

  א׳‏. גיוס והכשרה של חוקרים ממוצא בדואי מהדרום לשם ביצוע מחקרים במגוון רחב של תחומי מחקר חברתיים ובשיטות מחקר שונות (איכותניות וכמותיות).
  ב׳‏. ביצוע סקרים, ראיונות וקבוצות מיקוד על פי הצורך, באמצעות חוקרים שגויסו והוכשרו כאמור.
  ג׳‏. ניתוח הראיונות בשיתוף עם חוקרים במכון ברוקדייל, ליווי וייעוץ לאורך כל תקופת ביצוע המחקר.

 1. תקופת ההתקשרות: מרץ 2020 עד מרץ 2022 (שנתיים)

סה"כ עלות ההתקשרות: 250,000

 1. הנימוקים:

א׳‏. מכון ברוקדייל עומד לבצע מספר מחקרים בתחומים שונים בקרב האוכלוסייה הבדואית בדרום.
ב׳‏. ביצוע המחקרים מצריך התארגנות מיוחדת בטווח זמן קצר, הכוללת את היכולת לאסוף מידע ישירות מאוכלוסיית הבדואים בדרום ולנתח אותו. הדבר אינו בר השגה בקלות לאור המאפינים הייחודיים לאוכלוסייה זאת. על כן, נדרש המכון להיעזר בגורם שיש לו היכרות מוכחת עם האוכלוסייה הבדואית בדרום, שמבין את המורכבות התוך קבוצתית, ושיוכל לגייס חוקרים בדואים, להכשיר אותם ו"לפתוח דלתות" לשם ביצוע המחקר.
ג׳‏. אג'יק פועל כבר למעלה מעשרים שנה בקרב האוכלוסייה הבדואית, הוא מגייס עובדים בדואים מקומיים ומפעיל מספר רב של פרויקטים בקרב האוכלוסייה.
ד׳‏. בנוסף, אג'יק, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון מכשיר חוקרים בדואים היכולים לקחת על עצמם ביצוע משימות מחקר (פשוטות ומורכבות כאחד) בקרב אוכלוסיית הבדואים בדרום.
ה׳‏. למיטב ידיעתנו אין כיום גוף אחר אשר עוסק בנושא בקרב אוכלוסיית הבדואים בדרום.

ההיכרות העמוקה של אג'יק עם האוכלוסייה הבדואית בדרום והיכולת שלהם לספק מגוון רחב של שירותי מחקר על פי הצרכים של המכון, מצדיקים את הכוונה להתקשר עמם בערוץ של ספק יחיד.

 1. אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל מכון ברוקדייל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: [email protected]) וזאת לא יאוחר מיום 18.02.2020 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל להפעיל את התוכנית בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 2. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 3. יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 054-712-7644 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 4. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.