מכרז בגרויות

 

 מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר בנושא זכאות לבגרות בקרב אוכלוסיית הבדואים בדרום (להלן: "המכרז")

  1. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל (להלן: "המכון") מזמין בזאת הצעות לביצוע מחקר בנושא "זכאות לבגרות בקרב הבדואים בדרום: חסמים, אתגרים ודרכי פעולה".
  2. המכון נבחר לבצע עבור ממשלת ישראל את מחקר ההערכה לתוכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי בקרב אוכלוסיית הבדואים בנגב (החלטת הממשלה 2397). לצורך כך, מעוניין המכון להתקשר עם גורם מחקר לצורך עריכת מחקר ממוקד בנושא הנ"ל.
  3. תקופת ההתקשרות הינה לשנה וחודשיים. על המציעים להיות ערוכים להתחלת ביצוע המחקר מיד לאחר קבלת הודעת הזכייה. תקופת ההתקשרות ניתנת להארכה בהתאם לשיקול דעת המכון ובכפוף לקיום תקציב.
  4. תנאי סף להשתתפות במכרז

א. לחוקר הראשי ניסיון בביצוע מחקרים בתחום החינוך.

ב. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).

ג. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.

ד. אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2020 מאת רשות התאגידים.

  1. המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה 19ג' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג.
  2. ההצעות למכרז יוגשו למערכת המכרזים האלקטרונית Sourcing Vision של חברת "משיק" (להלן: "המערכת") עד ליום ראשון ה-  19.4.2020 בשעה 11:00.
  3. לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected], בצירוף הפרטים הבאים: שם המכרז, שם המציע הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, וכתובת דוא"ל של איש הקשר.
  4. לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 050-9029377.
  5. מודעה זו מתפרסמת גם באתר מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל brookdale.jdc.org.il