אימוץ פתוח: סקירת ספרות

הצעה לציטוט בעברית:
שורק, י. וניג'ם-אכתילאת, פ. (2019). אימוץ פתוח: סקירת ספרות.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הפרסום  יצא לאור ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  ופורסם באתר המשרד