גופים וקבוצות עבודה לתכנון כוח אדם במקצועות הבריאות, סקירה בין-לאומית

תכנון כוח אדם במקצועות הבריאות הוא נושא שמעסיק מאוד את מערכות הבריאות בעולם המערבי. הנושא קיבל משנה חשיבות בשל המחסור הקיים בכוח אדם זה, במיוחד ברופאים ובאחיות, אך לא רק בבעלי מקצועות אלו, בכל העולם המערבי ואף בישראל. בימים אלה נערך משרד הבריאות בישראל לתכנון ולהקמה של גוף ייעודי לתכנון כוח אדם. לצורך תהליך זה התבקש מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות, במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, לבצע סקירה על גופים וקבוצות עבודה בנושא תכנון כוח אדם במקצועות הבריאות במערכות בריאות שונות בעולם, שתשמש מסמך עזר לתהליך התכנון הנזכר.

בסקירה הנוכחית נבחנו שמונה מחקרי מקרה (case studies) שכללו גופים העוסקים בתכנון כוח אדם באירופה (צרפת, בלגיה, אנגליה ואירלנד), ביבשת אמריקה (ארצות-הברית וקנדה) ובאוסטרליה. בחינת פעולתם של הגופים השונים ו/או קבוצות העבודה השונות שעוסקים בנושא נערכה לפי שורה של נושאים/שאלות שמשרד הבריאות זיהה כחשובים לצורך לימוד דרכי פעולתם של גופי התכנון השונים, ובהם: מטרות, סמכויות, תפקידים ושיטות עבודה, מקצועות הבריאות בהם עוסקים והמודלים בהם נעשה שימוש לחיזוי ולתכנון כוח אדם במקצועות הבריאות. בנוסף, נבחנו המאפיינים המרכזיים הרלוונטיים של שירותי הבריאות בהם פועלים הגופים הנסקרים, ובכללם: בעלות ממשלתית על בתי-חולים או שירותי בריאות אחרים, למי מוקנות סמכויות התכנון והרישוי במקצועות הבריאות, איך נקבעות מכסות הלימוד ומהי מעורבותם של איגודים מקצועיים ופרופסיונליים בתהליכי תכנון כוח האדם. בסקירה זו נדווח על נושאים אלה בכל אחד מן הגופים שנבחנו בארצות השונות.

הצעה לציטוט בעברית:
ניראל, נ. שץ, ח., אדר, א. וטראוב. א. (2010). גופים וקבוצות עבודה לתכנון כוח אדם במקצועות הבריאות, סקירה בין-לאומית.
מ-10-131. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.