הלימות הטיפול בקשישים המקבלים שירותים בקהילה ובקשישים הממתינים למיסוד : דו"ח ביניים מס' 8