השהות בבית החולים מנקודת ראותו של המאושפז ממצאים ראשוניים מסקר מאושפזים