התפתחות הוצאות משקי הבית על בריאות בין השנים 1986/87 ו-1992/93