מדיניות תשלום קצבת ניידות במדינות נבחרות בעולם

במסמך זה מוצגים ממצאים עיקריים מסקירת מנגנוני תמיכה מקובלים בעולם לאנשים עם מוגבלות בניידות. הסקירה נערכה לצורך הרחבת תשתית הידע המדעי של הצוות העוסק בבחינת גמלת ניידות בישראל. המסמך כולל סקירה כללית של מערכי גמלאות ושל מודלים בין-לאומיים לתפקוד ולמדידת תפקוד של אנשים עם מוגבלות, כולל מודלים שמגדירים מיהו אדם עם מוגבלות ואילו קצבאות ניתנות ומודלים קונספטואליים לסיווג תפקוד, נכות ובריאות. מצאנו כי רק מעט מן המדינות שנסקרו מספקות גמלת ניידות ייעודית כפי שנעשה בישראל.

מנגנון התמיכה באנשים עם מוגבלות בניידות נסקר לעומק בחמש מדינות (הסקירה הבין-לאומית): בריטניה, גרמניה, הולנד, צרפת ושוודיה. בשוודיה ניתנת גמלת ניידות ייעודית חלקית המיועדת לרכישת רכב בעיקר, בבריטניה ניתנת גמלת ניידות במסגרת של גמלה רחבה יותר, בצרפת ישנה גמלה ייעודית במסגרת קצבת פיצוי לאנשים עם מוגבלות ואילו בגרמניה נושא הניידות מוכל בתוך גמלת טיפול ארוך טווח. בהולנד גמלת הניידות, או סיוע בתחום הניידות, ניתן מן הרשות המקומית במסגרת של השתלבות בקהילה ולא כטיפול ארוך טווח. המנגנונים נבחנו בארבעה פרמטרים: האוכלוסייה הזכאית, אופן קביעת הזכאות, סוג הגמלה (ייעודית או לא) ואופי וערך הגמלה. מצאנו כי המדינות נבדלות בסכום הניתן, בהגדרה ובדרכי המדידה, אולם בכולן נמצא בשימוש מבחן תפקוד כלשהו, זאת בשונה מהגדרת המוגבלות בניידות בישראל הנשענת על אבחנה רפואית.

 

הצעה לציטוט בעברית:
פן, נ. וברמלי גרינברג, ש. (2019). מדיניות תשלום קצבת ניידות במדינות נבחרות בעולם. מ-19-155. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.