סקירה בין-לאומית של כלי מדידה לאיתור אנשים עם מוגבלות – במסגרת מחקר השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מבצע עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים (להלן הנציבות) מחקר לבחינת דפוסי ההשתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה בישראל. כחלק ממחקר זה, ערך מכון ברוקדייל סקירה בין-לאומית של כלים מרכזיים המשמשים להגדרה ולמדידה של מוגבלות ברחבי העולם, כדי לגבש כלי מהימן לאיתור אנשים עם מוגבלות בישראל. בפתח הסקירה מוצגות נקודות מבט שונות להמשגת מוגבלות ומתוארים האתגרים הכרוכים בגיבוש הגדרה תפעולית.

לאחר מכן נסקרים כמה כלים בישראל, באיחוד האירופי ובארה"ב המשמשים למדידה של מוגבלות ולאיתור אנשים עם מוגבלות, זאת לאור הנחות היסוד בנוגע למהותה של מוגבלות המגולמות באמנה הבין-לאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובמודל ה- ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health של ארגון הבריאות העולמי. לכל אחד מן הכלים הנסקרים, אשר מובאים בנוסחיהם המקוריים, מתוארים העקרונות שהנחו את מחבריו, יתרונותיו וחסרונותיו של הכלי הנסקר לעומת כלים אחרים והשיקולים להכללה או לאי-הכללה של פריטים כאלה ואחרים בכלי המוצע לאיתור אנשים עם מוגבלות עבור המחקר הנוכחי. בפרק המסכם מוצג הליך הגיבוש של כלי זה, ומובאים הקריטריונים לשם ההחלטה מיהו אדם עם מוגבלות.

הצעה לציטוט בעברית:
ברלב, ל. הרן, ד. אינהורן, ת. וגדג', נ. (2019). סקירה בין-לאומית של כלי מדידה לאיתור אנשים עם מוגבלות – במסגרת מחקר השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות. דמ-19-813. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.