עובדים החיים בעוני: מיפוי צרכים ומענים – מחקר מקדמי לצורך קבלת החלטה

הצעה לציטוט בעברית:
אייזיק, ע. צדקה, ט. וברמלי גרינברג, ש.(2019). עובדים החיים בעוני: מיפוי צרכים ומענים – מחקר מקדמי לצורך קבלת החלטה. מ-19-152. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.