רציפות בין אומנה לאימוץ: עקרונות הפרקטיקה הטובה ביותר לפי הספרות

הצעה לציטוט בעברית:
ניג'ם-אכתילאת, פ. ויואה, ש. (2019). רציפות בין אומנה לאימוץ: עקרונות הפרקטיקה הטובה ביותר לפי הספרות.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הפרסום  יצא לאור ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  ופורסם באתר המשרד