תוכנית אסטרטגית להמשך יישום שיטת הרף במשרד הרווחה והשירותים החברתיים