תמונה של המאגר הפיזי של  מרכז המידע החדש של מכון ברוקדייל