תמונה של המאגר הפיזי של מרכז המידע החדש של מכון ברוקדייל