אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה –סקירה של ארבע קבוצות יעד