המשפחות המקבלות טיפול ממושך במרכזי קשר הורים-ילדים

הצעה לציטוט בעברית:
טופילסקי, ט., בלוך, ש. וסבו-לאל, ר. (2016). המשפחות המקבלות טיפול ממושך במרכזי קשר הורים-ילדים.
דמ-16-731. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.