הספקת מכשירי שיקום וניידות במדינות נבחרות בעולם

מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל יחד עם היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות עורכים מחקר לבחינת מערכות המימון וההספקה של מכשירי שיקום וניידות בישראל. כחלק ממחקר זה, נערכה סקירה של מערכות אלה בכמה מדינות מפותחות נבחרות, כדי ללמוד כיצד הן מתמודדות עם אוכלוסייה עם צרכים דומים, כדי להצביע על דפוסים בולטים בכל הנוגע להספקה של מכשירי שיקום וניידות באותן מדינות וכדי להוות בסיס להשוואה למערכת הישראלית.

סקירה זו התמקדה בארבע מדינות מפותחות דוברות אנגלית: ארצות הברית, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. נוסף לכך, נכללה בסקירה מדינה סקנדינבית אחת – דנמרק, המייצגת דגם מוביל של מדיניות רווחה. הסקירה מתמקדת בכמה היבטים מרכזיים במדינות הנסקרות: המצב החוקי במדינות; זיהוי הגורם האחראי והשחקנים המרכזיים; שלבים עיקריים בתהליך ההספקה בכל מדינה, מהגשת הבקשה ועד קבלת המכשיר, לרבות מעקב לאחר קבלת המכשיר, אם ישנו; אפשרויות המימון הזמינות; אפשרויות הרכישה וההספקה; קשיים מרכזיים וביקורת של אנשים עם מוגבלות על הליך ההספקה, אם ישנה.

כל אחת מן המדינות הנסקרות מפעילה מערכת ייחודית ושונה למימון ולהספקה של מכשירי שיקום וניידות. המדינות נבדלות ביניהן במוקד הסמכות והאחריות למימון ולהספקה של מכשירים אלה. בעוד באוסטרליה הסמכות והאחריות היא מרכזית, בקנדה היא מקומית. המדינות האחרות משלבות בין אחריות מקומית ומרכזית בדרגות משתנות. כמו כן נמצאה שונות בנוגע לסוגי המכשירים המסופקים, לתנאי הזכאות, לאפשרויות המימון, לאופן ניהול השירות ולמידת ההישענות על גופים חיצוניים לצורך הפעלתו.

ההבדלים בין המדינות הנסקרות מאפשרים למקם את המנגנון הישראלי להספקת מכשירי שיקום וניידות על הצירים השונים. ההשוואה למדינות הנסקרות מאפשרת לבחון באילו מקרים ישראל פועלת בדומה למדינות אחרות ובאילו מקרים היא פועלת אחרת, ובתוך כך לשפוך אור על אפשרויות קיימות נוספות אשר עשויות לייעל ולשפר את המנגנון להספקת מכשירי שיקום וניידות הפועל בישראל.

 

הצעה לציטוט בעברית:
יאבו, מ. ואינהורן, ת. (2019). הספקת מכשירי שיקום וניידות במדינות נבחרות בעולם.
דמ-19-816. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Yabo, M., & Einhorn, T. (2019). The Provision of Assistive Devices in Selected Countries. RR-816-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)