השחרור מבית החולים מנקודת ראותו של המאושפז ממצאים מסקר מאושפזים סוף 1995