מערך שירותים מיטבי לילדים בגיל הרך ולהוריהם ברשות המקומית: מסמך לדיון

הצעה לציטוט בעברית:
שורק, י., ניג'ם-אכתיאלת, פ., בן דורי גלבוע, ר., לוי, ו. ורובל-ליפשיץ, ת. (2019). מערך שירותים מיטבי לילדים בגיל הרך ולהוריהם ברשות המקומית: מסמך לדיון.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.