מצבם התעסוקתי של העולים: ממצאים נבחרים מסקר תעסוקה בקרב עולי ברית המועצות