שימוש בשירותי בריאות ושביעות רצון בקרב אנשים עם מוגבלות

הצעה לציטוט בעברית:
ברלב, ל. יערי, ע. וברמלי-גרינברג, ש. (2018). שימוש בשירותי בריאות ושביעות רצון בקרב אנשים עם מוגבלות. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.