תכנון התערבות עם משפחות: סקירת ספרות, לקחים ותובנות. מסמך רקע לקראת מיסוד התערבות מתוכננת עם משפחות בשירותי הרווחה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פועל בשנים האחרונות לקידום תפיסת עבודה המציבה את המשפחה במוקד עבודת שירותי הרווחה. במקביל, מתקיים מאמץ רחב היקף לביסוס ולהשגרת "החשיבה התוצאתית" בכלל דרגי המשרד. בכלל זה, נעשה ניסיון לקדם את ההתערבות השיטתית והמתוכננת בקרב עובדי השדה.

מטרת מסמך זה היא להרחיב ולהעמיק את ההסתכלות על התערבות מתוכננת עם משפחות, וזאת באמצעות הצגת מושגי המפתח השגורים בתחום, זיהוי עקרונות הליבה העומדים בבסיסו, חשיפת המחלוקות המרכזיות המעסיקות הוגים ואנשי מקצוע ולבסוף בחינה של הסוגיות והאתגרים שיש לתת עליהם את הדעת. כל אלה נועדו לסייע בגיבוש תורת עבודה ולשמש את הדרגים המקצועיים בבואם ליישם הלכה למעשה את מדיניות משרד הרווחה בתחום זה.

המסמך נכתב בשותפות עם האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ארזי, ט., שר, נ. וויסמן, מ. (2016). תכנון התערבות עם משפחות: סקירת ספרות, לקחים ותובנות. מסמך רקע לקראת מיסוד התערבות מתוכננת עם משפחות בשירותי הרווחה.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.