תפיסותיהם של ערבים ושל יהודים את מערכת הבריאות שנתיים וחצי לאחר יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ממצאים מסקר באוכלוסייה הכללית