קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית הניסיונית בבית אקשטיין

בעשורים האחרונים גוברת ההכרה בחשיבות שבתעסוקה לצורך שיקום אנשים עם מוגבלות, ובהם אנשים עם הפרעות מהספקטרום האוטיסטי בעלי יכולת תפקוד גבוהה. השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו-PDD במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל תכנית ניסיונית כדי לסייע לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה ותסמונת אספרגר להשתלב בעבודה בשוק הפתוח ולמצות את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם. התכנית מופעלת באמצעות ארגון בית אקשטיין בתל אביב, בחיפה ובירושלים.

מודל התכנית בעת ביצוע המחקר כלל כמה שלבים: 1. סדנת הכשרה במיומנויות לעולם העבודה ולתקשורת בין-אישית, 2. התנסות תעסוקתית (ללא תשלום), 3. סיוע בחיפוש עבודה ובהשמה במקומות עבודה.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל התבקש לבצע מחקר הערכה איכותני. המטרה הייתה לתת משוב למפעילי התכנית כדי לסייע בזיהוי גורמים התורמים להצלחת התכנית או העלולים להכשילה וכדי לשפר את התכנית ולהתאימה למגוון הצרכים. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עומק חצי מובְנים עם 33 משתתפים שהצטרפו לתכנית ב-2008. כמו כן רואיינו הורי המשתתפים, מעסיקיהם ואנשי מקצוע ממשרד הרווחה ומבית אקשטיין. בעזרת הראיונות עקב המחקר אחר המשתתפים בין 2008 ל-2011, בשלוש נקודות זמן. הדוח מתמקד בממצאי הראיונות ומביא בהרחבה ארבעה סיפורי מקרה.

במסגרת המחקר נבדק יישום התכנית: צורכי המשתתפים, צוות התכנית, סדנת ההכשרה וההתנסות התעסוקתית בלא תשלום, קשיים שהתעוררו ואסטרטגיות שפותחו כדי להתגבר עליהם. כמו כן נבחנו התוצאות מבחינת המשתתפים: התעסוקה שלהם ואם חל שיפור בתחומים אחרים בחייהם, למשל עצמאותם ומעורבותם החברתית.

כשנתיים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית נמצא כי:

  • מרבית המשתתפים מועסקים בשוק הפתוח, ורק מעטים עובדים בעבודה מוגנת. שניים לומדים או משתתפים בהכשרה מקצועית
  • קשיים רגשיים הם המכשול העיקרי של מי שאינם עובדים בשוק הפתוח. קשיים אחרים הקשורים באוטיזם ובתסמונת אספרגר משמעותיים פחות.

הממצאים משקפים את הפוטנציאל התעסוקתי של אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה ואנשים עם תסמונת אספרגר. המחקר שופך אור על האתגרים הניצבים בפניהם ועל האופן שבו התכנית עוזרת להתמודד אתם.
ממצאי המחקר נדונו עם מנהלי התכנית בבית אקשטיין והנהלת השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו-PDD במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו-PDD במשרד הרווחה והשירותים החברת

 

הצעה לציטוט בעברית:
ג'ראר-בשיר, ר.,ריבקין, ד. ולף, י. (2014).קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית הניסיונית בבית אקשטיין
דמ-14-660. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Jarrar Basheer, R., Rivkin, D., & Loeff, Y. (2014). Employment of People with Autism and Asperger's Syndrome: Evaluation of the Pilot Program at Beit Eckstein. RR-660-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)