360° – התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: צורכי המשתתפים והמענים הנפוצים

360° – התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון היא תכנית בין-משרדית המשותפת למשרדי הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך, הבריאות, העלייה והקליטה וביטחון הפנים. מטרת התכנית היא להרחיב ולשדרג את מערך השירותים לילדים ולנוער בסיכון בקהילה. בשנת 2007 החל יישום השלב הראשון של התכנית ב-72 רשויות מקומיות בישראל, באשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים ביותר. בשנת 2012 הוחלט על הרחבת התכנית ובסוף שנה זו הצטרפו יותר מ-90 רשויות נוספות. בשנת 2014 היא פעלה בכ-170 רשויות, ובמהלך שנת 2015 מתעתדות להצטרף לתכנית 11 רשויות נוספות.

במסגרת התכנית הלאומית התחייבו הרשויות, בין השאר, לעבוד על פי תהליך מובנה ושיטתי של תכנון וקבלת החלטות. לצורך כך נעשה בשנים 2011-2009 תהליך איתור ומיפוי של כל הילדים בסיכון בכל הרשויות שהצטרפו לתכנית בשנים אלה. עד תחילת שנת 2011 סיימו חלק גדול מן הרשויות את תהליכי התכנון והחלו בהפעלת "המענים" המתוכננים, בהתאם לצורכי הילדים ובני הנוער ובהתאם למאפייני הרשות. באותה עת פותחה מערכת התמ"י (תשתית מידע יישובית), כדי לאפשר לרשויות לבצע תהליך של מעקב, בקרה ולמידה על  יישום המענים ועל מצבם של הילדים ובני הנוער המקבלים אותם.

בדוח מוצג ניתוח של המידע שנאסף במערכת התמ"י:

  • מידע על המאפיינים והצרכים של הילדים ובני הנוער בסיכון המקבלים מענים דרך התכנית הלאומית, על מאפייניהם ועל צורכיהם
  • השינויים שחלו במצבם של ילדים ובני נוער שקיבלו מענים נפוצים בשנים 2013-2012 (שנות הלימודים תשע"ב ותשע"ג).

המכון מילא תפקידים מרכזי בפיתוח מערכות המידע ומבצע ניתוח של המידע שנאסף הן במסגרת תהליך האיתור והמיפוי שנערך בשנים 2011-2009, והן בתהליך המעקב אחר מצבם של אלו שמקבלים מענים דרך התכנית בשנים 2013-2012. על סמך נתונים אלה הפיק צוות המכון במהלך שש שנות הפעלת התכנית דוחות ישוביים, מחוזיים וארציים לשימושם של הגורמים השונים . מידע זה מספק לראשונה אפשרות לעמוד על תרומת התכנית לילדים ובני הנוער המשתתפים בה.

הדוח הוכן ביוזמת התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון ומומן בסיועה.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Lifshitz, C. C. (2017). Fostering employability among youth at-risk in a multi-cultural context: Insights from a pilot intervention program. Children and Youth Services Review76, 20-34.

Gottfried, R., & Ben-Arieh, A. (2019). The Israeli Child Protection System. In National Systems of Child Protection(pp. 139-171). Springer, Cham.

הצעה לציטוט בעברית:
סבו-לאל, ר. וצדקה, ה. (2015).360° – התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: צורכי המשתתפים והמענים הנפוצים.
דמ-15-692. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Szabo-Lael, R., & Zadka, H. (2015). 360° – The National Program for Children and Youth at Risk: The Needs of the Participants and the Services Received. RR-692-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)