גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיות אלימות: סקירה בין-לאומית

רקע

בשנת 2017 הוקמה הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה (להלן: הוועדה הבין-משרדית) כדי לאפשר התמודדות יסודית ומערכתית עם התופעה הקשה ורחבת ההיקף של אלימות במשפחה.

הוועדה הבין-משרדית חולקה לתת-ועדות, ובהן נציגי משרדי ממשלה ונציגי השלטון המקומי. אלו קבעו המלצות ופיתחו את התוכנית הלאומית הבין-משרדית למניעת תופעת האלימות במשפחה ולטיפול בה (להלן: התוכנית הלאומית הבין-משרדית). במארס 2017, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הגיש לוועדת השרים למאבק באלימות תוכנית פעולה יישומית למימוש המלצות הוועדה הבין-משרדית ולמימוש התוכנית הלאומית הבין-משרדית.

תת-הוועדה שעסקה בטיפול בגברים במסגרת התוכנית הלאומית הבין-משרדית מצאה כי אין אחידות ברמה ובהיקף של הידע העומד לרשות השירותים העוסקים בטיפול באלימות ולרשות הגופים שבתוכם (למשל המרכזים למיניהם למניעת אלימות במשפחה). כמו כן מצאה כי אין די מידע על אמות מידה – לא לטיפול בגברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיות ולא ליישום מיטבי של טיפול זה. לכן פנו חברי התוכנית הלאומית ואגף המחקר של משרד הרווחה אל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה להכין סקירת ידע מן העולם בנושא.

מטרות הסקירה

סקירה זו נועדה להרחיב את הידע וההבנה של קובעי המדיניות ואנשי המקצוע בנוגע לניסיון שהצטבר ברחבי העולם בתחום הטיפול בגברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיות. כמו כן נועדה הסקירה לסייע לוועדה הבין-משרדית בפיתוח מדיניות ומענים בישראל.

שיטה

נסקרו מאמרים אקדמיים מכתבי עת שפיטים ופרסומים באתרי אינטרנט משני העשורים האחרונים שנכתבו באנגלית. איסוף החומרים התבצע בחודשים אפריל עד אוגוסט 2020. מכיוון ששיעור המקרים שבהם גברים נפגעים ונשים פוגעות, או שהפגיעה הדדית, הוא שיעור נמוך יחסית, דנו בסקירה בדרך כלל במצבים שבהם הגבר הוא הפוגע.

פרקי הסקירה

הסקירה פותחת בפרק העוסק במודלים לאיתור גברים פוגעים ונפגעים. מודלים אלו מתמקדים באיתור הגברים האלימים באמצעות הנשים הנפגעות במסגרת שירותי בריאות למיניהם ובעזרת צוותים שהוכשרו לכך. הפרק הבא דן בגיוס לטיפול – הוא עוסק בהרחבת האפשרויות לרתום גברים למהלך של טיפול וסוקר הצעות אחדות להתמודדות עם המשימה: הגישה המוטיבציונית לשינוי התנהגות בעייתית, מסע פרסום שיווקי ל"קו חם" לגברים, הכשרת צוותים מקצועיים ועוד. טיפול באלימות בין בני זוג: מודלים לתכלול ותיאום בין-ארגוני – הוא פרק הדן בצורך ובחשיבות שבתיאום טיפול רב-תחומי באלימות. הפרק מציע מודלים לתכלול ותיאום על ידי שירותי הבריאות, מערכת אכיפת החוק וצוות רב-תחומי. עיקרו של הפרק הבא, אלימות בין בני זוג: תוכניות התערבות לגברים פוגעים, עוסק בהצגה של הגישות המרכזיות לנושא האלימות הזוגית, של מאפיינים משותפים לתוכניות טיפול מרכזיות ושל גורמים ושיטות שנמצאו יעילים בטיפול בגברים פוגעים. הפרק דן גם בתופעת הנשירה מטיפול. בפרק הבא, מודלים למניעת הישנותה של פגיעה במהלך הטיפול ואחריו, ההתמקדות היא בשיעורי ההישנות הגבוהים של פגיעות אלימות בין בני זוג, בגורמים שנמצאו קשורים להישנות ובכלים שנמצאו יעילים להפחתתה. פרק נוסף, התאמת הטיפול למאפייני המטופל והשירות, דן בגישה הוליסטית לטיפול, המותאמת אישית לצרכים ולמאפיינים של הלקוח, ובפרט לאוכלוסיות ייחודיות. הפרק הבא, דרכי מדידה של תוכניות התערבות ושל תוצאותיהן, מציג הן את אתגריה של מדידה כזו והן דוגמאות לכלים מתוקפים למדידת רמת הסיכון לאלימות בין בני זוג ולהערכת ההשפעה של התוכניות למניעת האלימות. האחרון בפרקי הסקירה, טיפול בגברים נפגעי אלימות בין בני זוג, עוסק בגברים שהם נפגעי האלימות, בהימנעותם מפנייה לטיפול ובדרכי טיפול שנמצאו יעילות בטיפול בהם.

בסיכום הסקירה מוצגים גם כיווני פעולה מומלצים.