פעילות ועדים מנהלים בארגונים חברתיים בישראל בשגרה ובתקופת משבר הקורונה

רקע

בשנת 2019 ערך צוות הבטחת איכות ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל סקר עבור ג'וינט-אלכא שבחן היבטים הקשורים לפעילות של ועדים מנהלים בארגונים חברתיים בישראל – תחומי הפעילות של הוועדים, אופן ההתנהלות שלהם ותפיסת האפקטיביות שלהם בקידום מטרות הארגון. בשנת 2021 הוחלט לבצע מחקר חוזר והוא נערך בין דצמבר 2021 ליוני 2022.

מטרת המחקר

מטרת המחקר למפות את המאפיינים, את תחומי הפעילות ואת אופן ההתנהלות של ועדים מנהלים בארגונים חברתיים בשנתיים שחלפו מאז הסקר הקודם, ולנוכח משבר הקורונה.

אוכלוסיית המחקר

המחקר נערך בקרב 5,684 עמותות וחברות לתועלת הציבור הפועלות בתחומים: חינוך, רווחה, קהילה, בריאות, סביבה או סנגור ושינוי חברתי פוליטי, על פי סיווג תחום העיסוק (במאגר הנתונים של גיידסטאר – אתר העמותות של ישראל).

שיטת המחקר

במחקר שולבו שיטות מחקר איכותניות וכמותיות:

 1. ראיונות עומק עם שישה מנכ"לים וחברים בוועד מנהל בארגונים חברתיים, גברים ונשים. הראיונות נערכו לעדכון שאלון הסקר.
 2. סקר מקוון בקרב מנכ"לים וחברים בוועד מנהל בארגונים חברתיים. התקבלו תשובות מ-362 ארגונים שהם מדגם מייצג של אוכלוסיית המחקר: 178 חברים בוועד מנהל (83 יו"רים ו-95 חברים), ו-227 מנכ"לים. תשובות גם מהמנכ"ל וגם מחברים בוועד התקבלו מ-44 ארגונים.
  לצורך העמקה בממצאי הסקר, נערכו ראיונות עומק עם שבעה מנכ"לים וחברים בוועד מנהל בארגונים חברתיים, גברים ונשים.

ממצאים

מהשוואה בין הסקר הקודם לנוכחי עלו:

 • יציבות בתחומי הפעילות של הוועדים: בשנת 2021 התמקדו הוועדים המנהלים יותר בתחומי פעילות פנים-ארגוניים מבתחומים חוץ-ארגוניים (כגון ייצוג הארגון וגיוס כספים).
 • התגייסות רבה יותר של הוועדים המנהלים: נמצאה עלייה במידת הנוכחות של חברי הוועד בישיבות, בליווי ובהערכה של המנכ"ל ובתרומות הכספיות לארגון. עם זה נמצא כי יותר חברים בוועדים מנהלים תורמים כסף לארגונים שבהם הם אינם מכהנים, לעומת לארגונים שהם מכהנים בהם.
 • יציבות במידת ההתגייסות של היו"רים של הוועדים לעומת זו של החברים בהם. ההתגייסות מתבטאת בזמן שהם הקדישו לארגונים ובמגוון פעילויות הארגון שבהן הם היו מעורבים.
 • ירידה במידת המעורבות של חברים בוועד מנהל בפעילויות הארגון, פרט לנוכחותם בישיבות.
 • חלוקת תפקידים: בארגונים שיש בהם חלוקת תפקידים ברורה בין המנכ"ל לחברי הוועד, יש עיסוק רב יותר של חברי הוועד בתחומי הליבה – תחומי פעילות פנים-ארגוניים.
 • ייצוג מגדרי: בסקר הנוכחי נמצא קשר בין רוב נשי בוועד המנהל לעיסוק רב יותר בפיתוח הוועד המנהל כצוות.
 • תפיסת האפקטיביות של הוועד המנהל: נמצאה ירידה בתפיסת האפקטיביות של הוועד המנהל, על פי דיווחי המנכ"לים. חברים בוועד מנהל דיווחו יותר ממנכ"לים על התנהלות סדירה ואפקטיבית של הוועד המנהל, הן בשגרה הן בתקופת הקורונה. במדידה הנוכחית נמצא כי ועדים מנהלים שנתפסים כאפקטיביים יותר, עוסקים במידה רבה יותר בקביעת אסטרטגיה (לפי חברי הוועד המנהל והמנכ"לים);בפיתוח הוועד כצוות (לפי חברים בוועד המנהל);בקביעת תוכניות עבודה ובגיוס ופיתוח משאבים (לפי המנכ"לים). עוד נמצא כי יש קשר בין המחזור השנתי של הארגון ובין התפיסה של מידת האפקטיביות של הוועד המנהל – מידת האפקטיביות נתפסת כגבוהה יותר (לפי חברים בוועד מנהל) בארגונים שהמחזור השנתי שלהם גבוה.
 • משבר הקורונה: כל המרואיינים דיווחו כי משבר הקורונה הביא לשיפור בהתנהלות הארגון – התייעלות בניצול תקציב הארגון ופיתוח וגיוון של היצע השירותים של הארגון. חברי הוועד המנהל והמנכ"לים דיווחו כי מידת האפקטיביות של הוועד המנהל בעת משבר הקורונה, הייתה נמוכה יותר מזאת שבשגרה.

כיווני פעולה

 1. לעודד חלוקת תפקידים ברורה בין הוועד המנהל למנכ"ל, ובכך לכוון את הוועד המנהל לעסוק בתחומי הליבה של הארגון.
 2. לעודד את העיסוק של הוועד המנהל בתחומים שנמצאו קשורים לאפקטיביות שלו בשגרה: אסטרטגיה, פיתוח הוועד כצוות, קביעת תוכניות עבודה וגיוס כספים.
 3. להגדיר את תפקיד הוועד המנהל בעת משבר: ועדים שנתפסו כאפקטיביים יותר בתקופת הקורונה הרבו לעסוק באסטרטגיה, בקביעת תוכניות עבודה ובמעקב. פרט לכך, חשוב לתאם ציפיות בין המנכ"ל לחברי הוועד המנהל.
 4. לפעול להגברת הגיוון בוועד המנהל: גיוון מגדרי וגיוון מקצועי יסייעו בשיפור דרכי העבודה ובהגברת האפקטיביות של הוועד המנהל.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:

חסין, ט. ולנטו, ט. (2022). פעילות ועדים מנהלים בארגונים חברתיים בישראל בשגרה ובתקופת משבר הקורונה. מ-22-216. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Hasin, T., & Lento, T. (2022). Activity of Boards of Directors of NGOs in Israel in Routine Times and During the COVID-19 Pandemic. S-216-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)