אימוץ עם קשר – יתרונות, קשיים ותובנות על יישום מיטבי בראי המחקר

מאמר זה עוסק ביישום מיטבי של האימוץ הפתוח בארץ ובעולם. המאמר מבוסס על תשעה חקרי מקרים של אימוץ עם קשר בארץ. מקרים אלה היוו חלק ממחקר שנערך במאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בין דצמבר 2010  לספטמבר 2011. המחקר הוזמן ומומן על ידי עמותת אשלים והשירות למען הילד, המופקד על האימוץ בארץ במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

במאמר מובא רקע על התפתחות מודל האימוץ הפתוח ועל יישומו בעולם ובארץ; תיאור היתרונות והקשיים המרכזיים באימוץ עם קשר  עבור שלוש צלעות האימוץ, כפי שאלו עולים מסקירת ספרות ומחקרי המקרה;  ותובנות באשר ליישום מיטבי של מודל האימוץ הפתוח בארץ ובעולם