אנשים עם אוטיזם בדיור חוץ-ביתי: הבדלים בין מחוזות ונפות ותחזיות לשנת 2015

כחלק ממאמץ רחב יותר של תכנון שירותי הרווחה, ביקש משרד הרווחה ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל לערוך תחזית לצורכי דיור חוץ-ביתי בעבור אוכלוסיית האוטיסטים בישראל בשנת 2015. העבודה הוזמנה כבסיס לתכנון ההיקף והפריסה הגיאוגרפית של השירותים.

התחזית התבססה על מגמות ההתפתחות בדפוסי השימוש לפי גיל בשנים האחרונות (2009-2000), שבהן היה גידול דרמתי (כמעט פי 4) בסך-כל הדיירים בדיור החוץ-ביתי, גידול שהמשיך ואף הואץ בשלוש השנים האחרונות. כמו כן נערכה השוואה בין מספר האנשים בדיור חוץ-ביתי במחוזות שונים ובנפות שונות כיום, כדי לבחון את הצורך לצמצם את הפערים בין הנפות.

מההשוואה עולה שישנם הבדלים גדולים מאוד בין הנפות בתוך אותו מחוז, ובין המחוזות לבין עצמם. היחס שבין מספר האנשים בדיור החוץ-ביתי לבין כלל האנשים החיים בקהילה והמוכרים על ידי שירותי הרווחה כאוטיסטים נע בין 55% בנפת השרון, לבין 3% בנפת רמלה. כמו כן יש הבדלים משמעותיים בין המחוזות בשיעור למאה אלף תושבים.

על-מנת לאמוד את הצורך הצפוי ב-2015 בדיור החוץ-ביתי השתמשנו ב-3 שיטות שונות המניבות טווח של אפשרויות לגבי מספר המקומות לדיירים שיהיו דרושים בשנת 2015.  על בסיס שיטות אלו, מוצגות שלוש תחזיות, המצביעות כולן על גידול משמעותי ביותר בצורך בדיור חוץ-ביתי. שתי התחזיות הראשונות מתבססות על שיעורי גידול ממוצע (בתקופות שונות). התחזית השלישית מבוססת על הנחה קיצונית לפיה ההאצה בגידול של השנים האחרונות תימשך גם בעתיד. הנחה זו  מניבה תחזית גבוהה יותר.

התחזית לסך-כל הצורך בדיור חוץ-ביתי נעה בין 1,661 ל-2,534 מקומות לדיירים לפי השיטות השונות, כלומר, גידול של בין 169% ל-310%. גידול עתידי זה אינו מפתיע, לאור הגידול המשמעותי בצרכים בשנים האחרונות.

הממצאים והתחזיות הוצגו בפני המנכ"ל והצוות הבכיר במשרד הרווחה ומשמשים לגיבוש מדיניות לגבי פיתוח דיור חוץ ביתי  לאוכלוסיית האוטיסטים בישראל וגם כבסיס לפיתוח תחזיות לשירותים נוספים.

המחקר מומן בסיוע קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
 נאון ,ד. ו קייב, ל. (2012). אנשים עם אוטיזם בדיור חוץ-ביתי: הבדלים בין מחוזות ונפות ותחזיות לשנת 2015. דמ-12-607. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.