מבוגרים בעלי מוגבלות בישראל

דוח זה הוזמן על-ידי ועדת היגוי מקצועית להקמת "מסד נכויות" – שותפות אסטרטגית בין ממשלת ישראל לבין ג'וינט-ישראל לפיתוח והקמה של שירותים לנכים מבוגרים הגרים בקהילה. הדוח מביא מידע מקיף על אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות ועל תת-קבוצות בתוכם, ומהווה בסיס עשיר לקבלת החלטות לגבי פיתוח עתידי של שירותים לאוכלוסייה זו.

ממצאי הדוח ומסקנותיו מבוססים על ניתוח של סקרים ומחקרים קיימים, ראיונות עומק עם קובעי מדיניות, ספקי שירותים, נציגי ארגוני נכים, חוקרים ואנשי אקדמיה ועוד.

הדוח עוסק בנושאים המרכזיים הבאים:
* מידע על שיעורי האנשים בעלי מוגבלות בדרגות שונות של מוגבלות והגידול במספריהם בשנים האחרונות, ועל הגידול המהיר במספר מקבלי קצבאות נכות בשנים האחרונות.
* המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים של כלל בעלי המוגבלות ושל תת-קבוצה בקרבם – מקבלי קצבת נכות.
* מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות מיוחדות של בעלי מוגבלות, וסוגיות הקשורות לפיתוח שירותים בעבורם: ערבים, נשים, עולים, מזדקנים, אנשים עם ריבוי מוגבלויות, צעירים בגיל המעבר לבגרות, הורים בעלי מוגבלות ובעלי מוגבלות נרכשת. בנוסף, נבחנו מאפייניהם וצורכיהם של המשפחות המטפלות בבעלי מוגבלות.
* שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים בעלי מוגבלות בארץ ובעולם.

בנוסף, מובא סיכום של הסוגיות השונות שעלו מתוך ראיונות שנערכו עם מספר רב של אנשי מקצוע בתפקידים בכירים, נציגים של ארגוני נכים, אנשי אקדמיה ועוד. הראיונות התמקדו בנושאים הקשורים לצורך בפיתוח שירותים בעבור אנשים עם מוגבלות, סדרי עדיפויות ואוכלוסיות שאינן מכוסות, או אינן מכוסות במידה מספקת, על-ידי מערכת השירותים.

הדוח יסייע למתכננים ומפתחים של  שירותי רווחה ובריאות למען אנשים עם מוגבלות, וכן לפועלים לשיפור מצבם של הנכים ולשילובם בקהילה.

נאון, ד. (2009).מבוגרים בעלי מוגבלות בישראל. דמ-09-537. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל