קהילה תומכת משודרגת: מחקר הערכה

תקציר

תוכנית ‘קהילה תומכת’ פותחה לפני כעשרים וחמש שנה במטרה לסייע לזקנים להמשיך לגור בביתם באיכות חיים, בביטחון ובעצמאות. התוכנית מספקת לחברים בקהילה סל קבוע הכולל ארבעה שירותים: ‘אב קהילה’, לחצן מצוקה, שירותים רפואיים ופעילות חברתית. בעקבות הזדקנות החברים וצורכיהם המשתנים ובשל הצורך להפוך את התוכנית אטרקטיבית לאוכלוסיות נוספות, עלה הצורך לשנות את התוכנית. המחקר הנוכחי כלל הערכה מעצבת והערכה מסכמת לבחינת התוכנית הניסיונית להרחבה ולהגמשה של סל השירותים הזה – ‘קהילה תומכת משודרגת’. התוכנית פעלה בשנים 2018-2016 במתכונת פיילוט בתשע רשויות מקומיות, ואפשרה לחברים בקהילות התומכות המשודרגות להמיר את השירותים הקיימים (למעט שירות אב הקהילה) במגוון שירותים רחב יותר שסופק במסגרת הסל שהוצע להם (כגון שירותי טיפוח, שירותי הסעה וטיפולים פרה-רפואיים), או לרכוש שירותים נוספים בתשלום, באופן גמיש ודינמי ועל פי בחירתם בהתאם לתפיסה של מתן אוטונומיה לאוכלוסייה המבוגרת.
הפיילוט חייב שינוי של תהליכי העבודה של צוות התוכנית והגדיל בעיקר את התשומות הנדרשות לניהולה ולתקצובה. הפיילוט נערך בשיתוף של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ג’וינט ישראל-אשל, רשויות מקומיות ועמותות.

מטרת המחקר

המחקר נערך במטרה לבחון באיזו מידה תוכנית הפיילוט משיגה את מטרותיה ולתת משוב על התנהלותה כדי לסייע למפתחי התוכנית ולמקבלי החלטות בהמשך פיתוח התוכנית לקראת הטמעתה בקהילות נוספות.

שיטת המחקר

המחקר התבסס על נתונים מנהליים שהתקבלו מן הקהילות התומכות המשודרגות, על ראיונות טלפוניים שנערכו עם חברי
הקהילות בשני סבבים (הראשון נערך בחודשים יוני-יולי 2017 והשני בחודשים פברואר-מארס 2018 ) ועל ראיונות שנערכו עם בעלי
תפקידים בשלבים שונים של הפעלת התוכנית.

ממצאים

■ 88% מן החברים בקהילות התומכות המשודרגות דיווחו על שביעות רצון כללית גבוהה במידה רבה או במידה רבה מאוד, זאת
לעומת 77% מן החברים שדיווחו כך במחקר שנערך בשנת 2010 בקרב מדגם מייצג של חברי הקהילות התומכות.

■ שביעות הרצון הכללית של חברים המתקשים בניידות הייתה דומה לשביעות הרצון הכללית של חברים המתניידים בכוחות עצמם. זאת לעומת שביעות הרצון הנמוכה שהביעו המתקשים בניידות בסקרים קודמים.

■ כ- 61% מן החברים השתתפו בפעילות חברתית. תשומת לב מיוחדת ניתנה להנגשת הפעילות לחברים המתקשים בניידות מחוץ לבית. נוסף לכך, הרחבת סל השירותים אפשרה לחברים צעירים יותר וניידים להצטרף לתוכנית ולהשתתף בקורסים, בחוגים ובהרצאות שניתנו במסגרתה והיו אטרקטיביים לקבוצה זו.

■ שירותי הבסיס – לחצן המצוקה, אב הקהילה והפעילות החברתית – נשארו חשובים לחברים גם לאחר הוספת השירותים החדשים בסל המשודרג (מעל 90% מהם לא מוכנים לוותר על שירותים אלה).

■ שני השירותים המבוקשים ביותר בסל המשודרג הם פעילות חברתית משודרגת ושירותי טיפוח ויופי.

■ תרומתה הרבה ביותר של התוכנית היא לביטחונם האישי של חבריה.

■ 30% מן החברים היו מודעים לאפשרות לשנות את הרכב הסל במהלך הפיילוט. מרביתם היו מרוצים מן האפשרות לבחור את השירותים וממגוון השירותים המסופקים בתוכנית, וייחסו חשיבות רבה לאפשרות לבחור בעצמם את השירותים שיצרכו.

מסקנות

בהשוואה לתוכנית כפי שפעלה מאז הקמתה, שבה סופק סל שירותים קבוע, התוכנית הניסיונית משפרת את המענים הניתנים לחברים בקהילה התומכת המשודרגת. השיפור בולט בקרב המתקשים בניידות. מתן אפשרות הבחירה הוא חלק מן השינוי בגישה הפטרנליסטית שהייתה נהוגה בעבר בפיתוח שירותים לזקנים בכלל ובתוכנית קהילה תומכת, בפרט.

השינויים הללו מאפשרים להתאים את התוכנית לאוכלוסיות יעד נוספות ומגבירים את יכולתה להתחרות עם נותני שירות אחרים.
עם זאת, חשוב להפיק לקחים מן הפיילוט בכל הנוגע לשינוי תפקידו של אב הקהילה ולהכשרת הצוותים בנושאים של בניית סל השירותים, תקצובו וניהול השירותים.

לאור החשיבות הרבה שמייחסים החברים לאב הקהילה, כפי שעלה במחקר הזה ובמחקרים הקודמים, ולאור תרומתו הרבה לשמירת הביטחון האישי של החברים, אנו סבורים שהשירות של אב קהילה (או בעל תפקיד אחר) צריך להיות שירות חובה – רכיב המחזק את הרכיב הקהילתי המחבר את החברים לתוכנית ואינו ניתן להמרה.

כמו כן, יש להיערך לביצוע סקר תקופתי של העדפות וצרכים בקרב החברים, שיאפשר התאמה שוטפת של השירותים לחברי הקהילה ומעקב פרטני אחר השימוש בהם.

מן המחקר עולה גם שיש מקום לקדם דרכים להנגשת השירותים ולהתאמתם לאוכלוסיות מיוחדות כמו עולים, מרותקי בית וזקנים ‘צעירים’, למשל על ידי מתנדבים ומתורגמנים.

אנו סבורים שכדי שלא תיווצר תחרות בין התוכניות הוותיקות לתוכניות המשודרגות, יש להרחיב את התוכניות המשודרגות ולהימנע ממצב שבו באותה עיר, לחלק מן הקהילות התומכות יש אפשרות לצרוך סל משודרג ולחלק לא.

לבסוף, הכרחי לאמץ מערכת מידע יעילה שתסייע לאב הקהילה ולמפעילי התוכנית לנהל את אספקת השירותים בסל המשודרג.