ערכים, כוחות ואתגרים של האוכלוסייה הבדואית ושל מנהיגיה: תמצית ממצאי המחקר

המחקר הוא חלק מסדרת מחקרי תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021 אשר בוצעו בשיתוף האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב