ערכים, כוחות ואתגרים של האוכלוסייה הבדואית ושל מנהיגיה: תמצית ממצאי המחקר