התועלות והעלויות של תכניות התעסוקה לחרדים המופעלות על ידי קרן קמח

קרן קמח הוקמה בשנת 2007 בתגובה למספר הגדול של גברים חרדים שאינם מועסקים ונסמכים על הממשלה ומקורות סיוע אחרים לפרנסת משפחותיהם. רבות מן המשפחות האלה חיות בעוני. מטרת קרן קמח היא לסייע לחרדים להשתלב בשוק העבודה כדי שיוכלו להגיע לעצמאות כלכלית ולפרנס את משפחותיהם. קרן קמח מממנת תכניות באופן עצמאי ובשיתוף עם ג'וינט-תבת (שותפות בין הג'וינט לבין ממשלת ישראל המפתחת מענים חדשניים להעסקת קבוצות חלשות בשוק העבודה).

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל התבקש לערוך מחקר על תכניות ההכשרה המקצועית של קמח. המחקר מבוסס על סקר בוגרים שנערך על ידי קמח, במטרה לבחון את מצבם התעסוקתי ואת הכנסותיהם. על בסיס נתונים אלה ונתוני העלויות שסופקו על ידי קמח, ביצענו ניתוח תועלת- עלות. ניתוח תועלת-עלות מעריך את התשואה בגין ההשקעה, כפי שהיא מתבטאת בהשוואה בין תועלות לעלויות משלוש נקודות מבט: החברה (תפוקה כלכלית), הממשלה (תקציב) והמשתתף (מצב אישי).

בסך הכל, אנחנו מוצאים שקמח הצליחה להגדיל את התעסוקה ואת ההכנסות בקרב רוב משתתפי התכניות. מאמציה לסייע לחרדים להשתלב בשוק התעסוקה הניבו תמורה משמעותית להשקעה בעבור החברה, הממשלה והמשתתפים.