הרחבת תוכנית 'קידום לעובדים בשכר נמוך מתמשך' – דוח הערכה מסכם

בשנים האחרונות החלו מתכנני תוכניות תעסוקה בארץ ובעולם להדגיש יותר ויותר את הקידום בתעסוקה ולא רק את ההשמה בה. זאת בעקבות ההבנה שרוב האנשים ששולבו בתעסוקה במסגרת תוכניות תעסוקה עובדים בשכר נמוך ובעבודות שאינן מקצועיות. תופעת העבודה בשכר נמוך אינה ייחודית למשתתפים בתוכניות תעסוקה; ואכן, בישראל שיעור העובדים בשכר נמוך גבוה יחסית בהשוואה לממוצע של ה-OECD. עקב כך פיתחה ג'וינט ישראל-תבת את תוכנית קידום, המספקת שירותים שמיועדים לסייע לעובדים בשכר נמוך להתקדם בתעסוקה ולהגדיל את שכרם.

ב-2012 יצא לדרך פיילוט של תוכנית הקידום שפעל במרכזי תעסוקה בכל רחבי הארץ. בתחילת שנת 2014 התרחבה התוכנית למרכזי מפתח וכיוון, המיועדים לחברה החרדית, ובאופן מצומצם יותר גם למרכזים נוספים, כגון מרכזי ריאן – לחברה הערבית, ורמפה – לאנשים עם מוגבלות.

מודל הפעולה של התוכנית כלל איתור ומיון של מועמדים לתוכנית, הגדרת יעדים, בניית תוכנית עבודה אישית וליווי המשתתף במטרה לסייע לו בהשגת היעדים שלו.

המחקר עקב אחר תוצאות של משתתפים שהצטרפו לתוכנית בתחילת 2014 וצברו ותק של שנה או יותר, נכון לשנת 2016. התמקדנו במרכזי מפתח וכיוון, משום שחלק הארי של המשתתפים בעלי ותק כזה היו מן המרכזים האלה. המחקר ליווה את התוכנית מראשיתה.

ממצאים נבחרים מהמחקר:

  • לימודים: שיעור המשתתפים אשר למדו במהלך התוכנית בהכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים או קורסים אחרים (קורסי אנגלית או יישומי מחשב) היה גבוה ב-11 נקודות אחוז מהשיעור שלמדו בקרב קבוצת ההשוואה (45% לעומת 34%). הבדל זה מובהק סטטיסטית. 61% בקרב המשתתפים שלמדו במהלך התוכנית עדיין למדו במועד הסקר, וחלקם הקטינו את היקף משרתם לטובת הלימודים.
  • קידום בתעסוקה: שיעור המשתתפים אשר הגדילו את שכרם ב-10% או יותר היה גבוה ב-7 נקודות אחוז מהשיעור בקבוצת ההשוואה (46% לעומת 39%). הבדל זה איננו מובהק סטטיסטית אך ייתכן שהוא מלמד על יתרון מסוים לטובת התוכנית.
  • יישום: בדיקת היישום התבצעה בעיקר במרכזי מפתח. התוכנית פעלה ברובה בהתאם לתכנון. התעוררו קשיים בגיוס משתתפים, בעיקר משתתפים גברים. כמו כן העובדה שהרכזים לא עבדו במשרה מלאה כרכזי קידום הקשתה על יישום התוכנית.

התוכנית מסייעת למשתתפיה לרכוש הכשרה מקצועית או ללמוד לימודים אקדמיים. ישנן עדויות ראשוניות להשפעה חיובית ומתונה של התוכנית על הקידום התעסוקתי של המשתתפים, אם כי לא כל אומדני ההשפעה היו מובהקים סטטיסטית.

לאחרונה צמצמה התוכנית את פעילותה בקרב החברה החרדית, אך עם זאת הרחיבה משמעותית את פעילותה בקרב החברה הערבית. ממצאי המחקר המוצגים בדוח זה ישמשו בסיס לדיון על הטמעת התוכנית והמשך הרחבת פעילותה. המחקר בוצע בהזמנת ג'וינט ישראל-תבת ובמימונה.