מרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה: סיכום ממצאי מדידות t-0 ו-t-1 ותובנות שעלו מהן

רקע

"מרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה" (להלן: התוכנית) היא אחת מן התוכניות המרכזיות הפועלות במסגרת התוכנית הלאומית למאבק באלימות במשפחה (להלן: התוכנית הלאומית), והיא פועלת ב-165 רשויות בארץ. משך ההתערבות בתוכנית הוא כשנה. במרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה ניתנים טיפולים פרטניים וקבוצתיים על ידי עובדים סוציאליים (להלן: העובדים) מומחים לנשים, לגברים ולילדים – נפגעים ונפגעות, פוגעים ופוגעות. את המרכזים מפעילות המחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, לעיתים בשיתוף עמותות וארגונים.

מטרות

מטה התוכנית הלאומית פנה אל צוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה:

 • לסייע למטה התוכנית הלאומית לפתח כלים שיאפשרו: (א) ביצוע הערכת מצב ותכנון התערבות עבור מקבלי השירות במרכזים, ניטור תפוקות התוכנית (הפעילויות והאסטרטגיות הנכללות בתוכנית) והשגת מטרותיה; (ב) מעקב שוטף אחר המאפיינים, הצרכים, הכוחות וההתערבויות הקודמות של מקבלי השירות במרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה. הכלים ישמשו כבסיס לבניית מערכת ממוחשבת שתשמש את עובדי השטח לתכנון התערבות, לתיעוד מהלך הטיפול ולמדידת התוצאות של תוכניות ארוכות טווח אחרות אשר פועלות במסגרת התוכנית הלאומית. פרט לכך יסייעו הכלים לעובדי המטה בגיבוש מדיניות ותורת עבודה
 • לערוך פיילוט מדידה שיבחן עד כמה הכלים שפותחו אכן משרתים את מטרתם, טרם הפיכתם לכלֵי מדידה שוטפת, וכן לאסוף מידע ראשוני על מאפיינים, צרכים, התערבויות קודמות, כוחות ומידת השגת התוצאות עבור מקבלי השירות במרכזים

שיטה

 • פותחו ארבעה כלים:

שאלוני הערכת מצב (t-0)

 • א. שאלון מקוון לעובדים במרכזים ובו שאלות על מאפייני מקבלי השירות וצורכיהם, על הכוחות שלהם ועל התערבויות קודמות לטיפול בבעיית האלימות
 • ב. שאלון מקוון למילוי עצמי למקבלי השירות במרכזים, המתחקה אחר אותם רכיבים (למעט רכיב המאפיינים) מנקודת המבט של מקבלי השירות

שאלוני ניטור תפוקות ומדידת תוצאות (t-1)

 • ג. שאלון מקוון לעובדים במרכזים ובו שאלות לעדכון מאפייני מקבלי השירות, הערכה מחודשת של צורכיהם והכוחות שלהם, והתפוקות ששימשו לטיפול בבעיית האלימות
 • ד. שאלון מקוון למילוי עצמי למקבלי השירות במרכזים, המתחקה אחר אותם רכיבים מנקודת המבט של מקבלי השירות, בתוספת שאלות על איכות התפוקה (שירות מכבד ומקצועי, בהתאם לכללי האתיקה)
 • בוצעו שתי מדידות פיילוט שבהן נשאלו פוגעים ונפגעים (גברים ונשים) המטופלים במרכזים (להלן: מקבלי שירות):

פיילוט מדידה ראשונה (t-0) ביוני 2021

 • א. השאלון המקוון לעובדים הועבר ב-165 מרכזים (לשאלון השיבו עובדים מ-106 מרכזים על 524 מקבלי שירות)
 • ב. השאלון המקוון למילוי עצמי על ידי מקבלי שירות, התקבל מ-201 מקבלי שירות שנבחרו על ידי העובדים

פיילוט מדידה שנייה (t-1) ביוני 2022

 • א. הופץ שאלון מקוון לעובדים אשר השתתפו במדידה הראשונה ביוני 2021. לשאלון השיבו 81 עובדים על 160 מקבלי שירות
 • ב. שאלון מקוון למילוי עצמי התקבל מ-31 מקבלי שירות אשר השתתפו במדידה הראשונה
 • בסיום מדידות הפיילוט נערכו קבוצות מיקוד עם עובדים שהשתתפו במדידות, כדי ללמוד על מידת ההתאמה של הכלי למדידה השוטפת, על הדרך שבה התקבלו הכלים בקרב העובדים ומקבלי השירות ועוד

ממצאים

ממצאי הערכת המצב בתחילת הטיפול (t-0)

במדידה מופו המאפיינים והצרכים של מקבלי השירות בתוכנית: מרביתם נשים יהודיות עם ילדים הנמצאות בסכנה. הפגיעות המרכזיות שבעטיין הגיעו מקבלי השירות למרכזים (הן פוגעים הן נפגעים) הן פגיעה מילולית, רגשית או נפשית, ושימוש בילדים כאמצעי שליטה. מקבלי השירות גם חוו קשיים העשויים להשפיע על רמת האלימות במשפחה, כמו קשיים ביחסים בתוך המשפחה, מצוקה כלכלית, קשיי תעסוקה ובעיות בתנאי המגורים. כשליש ממקבלי השירות פנו בעבר למגוון גורמי סיוע לטיפול בבעיית האלימות במשפחה (המחלקה לשירותים חברתיים, המשטרה, מסגרות רפואיות ועוד).

ממצאי ניטור אחר התפוקות והשגת התוצאות (t-1)

התפוקות השכיחות ביותר במרכזים הן: טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, ביצוע הערכת מסוכנות, תוכנית הגנה בקהילה וסיוע חומרי. מרבית מקבלי השירות היו שבעי רצון מהשירות שקיבלו במרכז, ודיווחו על התנהלות מכבדת, רגישה ומקצועית איתם. במדידה השנייה חל שיפור בכל תוצאות הביניים שהוגדרו כאבני דרך להשגת התוצאות הסופיות. יש לציין כי נמצאו יותר קשרים מובהקים בין השגת תוצאות הביניים לצמצום היפגעויות מאלימות במשפחה, מאשר בין השגת תוצאות הביניים לצמצום הפגיעות.

מרבית העובדים ומקבלי השירות ציינו כי להערכתם הושגו תוצאות ההתערבות. בהשוואה בין תדירות אירועי האלימות שדווחה במדידה הראשונה לעומת המדידה השנייה, עלה כי התוצאות הושגו עבור כלל ההיפגעויות. בנוגע לפגיעות, התוצאות הושגו חלקית עבור פגיעות מסוימות בלבד (אלימות רגשית, הטרדה, פגיעה ברכוש, פגיעה פיזית), אולם בכל הנוגע לבידוד חברתי – חלה עלייה מובהקת בתדירות הפגיעה.

ממצאי מחקר הפיילוט של השימוש בכלי

לאחר שנבחנה התאמת הכלים לשימוש שוטף כחלק ממערכת ממוחשבת לתכנון התערבות, תיעוד מהלך הטיפול ומדידת תוצאות, הביעו העובדים שביעות רצון משימוש במערכת ממוחשבת לתיעוד עבודתם השוטפת. המשתתפים ציינו כי השאלון מתאים למקבלי שירות שהטיפול בהם מתמקד ביציאה ממעגל האלימות, אך הוא אינו עונה על התערבות טיפולית המתמקדת בהשפעות הרגשיות של החיים במעגל האלימות.

המלצות

 1. יש להמשיך ולפתח את הכלי לניטור היישום ולמדידת התוצאות כדי להתאימו לעבודה היום-יומית בשטח ולצורכי איסוף ידע ונתונים למטה
 2. בשלב הפיילוט לא הונגש השאלון למקבלי שירות שאינם יודעים קרוא וכתוב או שאין להם נגישות לשאלונים מקוונים. בהמשך המהלך ובעת אפיון של מערכת ממוחשבת לשימוש שוטף, יש לגבש דרכים חלופיות לאיסוף המידע ממקבלי שירות אלו
 3. מומלץ לערוך הכשרה מקיפה לשימוש במערכת הממוחשבת (הזנת נתונים, שאילתות וייצוא דוחות) לפני תחילת העבודה עימה. בד בבד חשוב לרתום את העובדים למשימת התיעוד במערכת ולעזור להם להבין את היתרונות והתועלות בשימוש שוטף בה
 4. מומלץ כי הכלים למקבלי השירות יאפשרו הפרדה בשאלות המיועדות למילוי של פוגעים ונפגעים
 5. מומלץ לפתח פלטים וטפסים בתוך המערכת הממוחשבת, כך שיתאימו לצרכים השוטפים של העובדים בכל רמות הפעילות
 6. מומלץ ליצור אזור שיתופי במערכת שבו ירוכזו טפסים, נהלים, פרוטוקולים, רשימות, מאמרים ומידע חיוני לעבודה השוטפת

 

הצעה לציטוט בעברית:
רזניקובסקי-קוראס, א., שפירא, ה. וארזי, ט. (2023). מרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה: סיכום ממצאי מדידות t-0 ו-t-1 ותובנות שעלו מהן. דמ-23-918. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 
הצעה לציטוט באנגלית:
Resnikovski-Kuras, A., Shapira, H., & Arazi, T. (2023). Centers for the Prevention and Treatment of Domestic Violence: Findings for t-0 and t-1 and insights derived from them. RR-918-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)