שינויים במספרי החברים בקופות החולים, 2019-1994

רקע

חוק ביטוח בריאות ממלכתי חוקק בשנת 1994. בשנים מאז חלו שינויים ניכרים במספר החברים בקופות החולים ובנתחי השוק של הקופות. בכל שנה המוסד לביטוח לאומי מפרסם נתונים שנתיים העוסקים בחברוּת בקופות החולים ובהשפעת הריבוי הטבעי, העלייה לארץ והמעברים בין הקופות על השינויים במספר החברים. נוסף על כך, מעת לעת, חוקרים באקדמיה מפרסמים מחקרים הבוחנים את הסיבות למעברים בין הקופות.

ייחודה של עבודה זו בהתבוננות בנתחי השוק של קופות החולים ובגורמים המשפיעים על בחירה בקופה מסוימת ב-25 השנים מאז נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. העבודה בוחנת מגוון רחב של גורמים המשפיעים על בחירת הפרט בקופת חולים, ולשם כך היא נשענת על מגוון רחב של מקורות מידע ומחברת ביניהם.

מטרות

לבחון את השינויים שחלו בשנים 1994–2019 במספר החברים בקופות החולים ובנתחי השוק שלהן וכן לבחון את הסיבות לשינויים אלו.

שיטות

החוקרים ניתחו מה ומי השפיע על השינויים במספר החברים בקופות החולים בהתבסס על סדרת הדוחות 'חברות בקופת החולים' שהמוסד לביטוח לאומי מפרסם. החוקרים ביצעו ניתוח שיטתי ורב-שנתי לפי רכיבי השינוי העיקריים: לידות ופטירות, עלייה לארץ ומעברים בין קופות (עזיבות והצטרפויות). ניתוח הלידות הבחין בין תרומת המבנה הגילי לתרומת שיעורי הלידה. ניתוח הפטירות הבחין בין תרומת המבנה הגילי לתרומת שיעורי תמותה מתוקננים. ניתוח המעברים בין קופות הבחין בין תרומת עזיבות לתרומת הצטרפויות. הניתוחים עסקו בשינויים בכלל האוכלוסייה וכן בשינויים בקבוצות באוכלוסייה, לפי גיל, מחוז מגורים וצורת יישוב.

הניתוח שעסק בשאלה למה אנשים בחרו בקופה מסוימת התבסס על סקרי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל – 'דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות', על השיח החברתי ברשתות, על העיתונות הדיגיטלית, על מערך הקבילות של משרד הבריאות ועל דוחות משרד הבריאות העוסקים בפעילות הכספית של הקופות ובפעילות שירותי הבריאות הנוספים.

ממצאים עיקריים

בתקופה הנבדקת, מספר החברים בקופות גדל ב-72%: ריבוי טבעי גרם לגידול של 56%, ועלייה לישראל גרמה לגידול של 18%. נוסף על כך, מספר החברים בקופות שעברו מקופה לקופה בתקופה זו היה 42% ממספר החברים באמצע התקופה. המגמות על פני זמן בשלושת הגורמים האלה היו שונות במידה ניכרת בין הקופות, בין קבוצות באוכלוסייה ובין תקופות. שלושת הגורמים הביאו לידי שינויים ניכרים בנתחי השוק של הקופות.

בד בבד עם שינויים בחברוּת ובנתחי השוק התרחשו לא מעט שינוים רלוונטיים במדיניות הממשלה, בעשייה של הקופות ובבחירות שעשו הצרכנים. נראה שבחירות אלו הושפעו ממגוון גדול של גורמים, ועוצמתן השתנתה מקבוצה אחת באוכלוסייה לקבוצה אחרת וכן מפרק זמן אחד למשנהו.

שיעור המעברים היה גבוה יחסית בקרב שלוש קבוצות באוכלוסייה – צעירים, ערבים וחרדים – שבהן גם שיעורי ילודה גבוהים לעומת בקבוצות האחרות. לדוגמה, בשנת 2019, 18% מהמעברים של בני 18 ויותר, בין קופות החולים, היו של יהודים חרדים ו-29% היו של ערבים, ואילו חלקם בקרב כלל בני ה-18 ויותר בכל אחת מהקבוצות האלה באוכלוסייה היה כ-10%. בשל כך, חלק לא מבוטל מהשינויים בנתחי השוק הנובעים מלידות הם בעצם תוצאת מעבר של הורי היילודים בשנים עברו.

מסקנות

שוק החברוּת בקופות החולים הוא שוק מורכב ודינמי. יש שונות ניכרת בקרב הקבוצות באוכלוסייה – בדפוסי החברוּת בקופות ובמעברים ביניהן, באופי התחרות ובשיקולי המחפשים לעצמם ולמשפחתם קופה מתאימה. נראה שבחירותיהם של המתלבטים בין הקופות הושפעו רבות מהתנסויותיהם האישיות, מהתייעצויות עם עמיתיהם ומתדמית קופות החולים. השיקולים הספציפיים ועוצמתם היו שונים מקבוצה אחת באוכלוסייה לקבוצה אחרת, לפי מגוון משתנים (גיל, מחוז מגורים, צורת יישוב ועוד). השפעתם של מדדי ביצוע שיטתיים של הקופות על בחירות המתלבטים בין הקופות הייתה כנראה מוגבלת.

המלצות

מומלץ שמשרד הבריאות יוסיף ויעודד תחרות בונה ובד בבד יפעל להגבלת תחרות בעייתית; חשוב להמשיך ולהרחיב את מספר הנושאים שעל אודותיהם מופץ לציבור מידע השוואתי ולהשקיע בפישוט ובמיקוד של ההשוואות בין הקופות, ולשם כך חשוב לשתף פעולה עם התקשורת; יש להשקיע בפיתוח ובהפצה של מידע השוואתי בנושאים בעלי עניין מיוחד לקבוצות הנוטות לעבור קופה ו/או להביא ילדים לעולם; וחשוב לעודד תחרות בונה בין הקופות בקרב קבוצות נוספות.

 

הצעה לציטוט בעברית:

רוזן, ב., קגיה, ש., אבן, ד., שמואלי, ע. וחורב, ט. (2022). שינויים במספרי החברים בקופות החולים, 2019-1994. דמ-22-907. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Rosen, B., Kagya, S., Even, D., Shmueli, A., & Horev, T. (2022). Changes in the Number of Health Plan Members, 1994-2019. RR-907-22. Myers-JDC-Brookdale Institute.