תמורות בתפקידן של האחיות בקהילה

מקצוע הסיעוד (אחיות) הוא אחד הנדבכים החשובים במתן שירותי הבריאות לאוכלוסייה בקהילה, וכשליש מכלל האחיות בישראל מועסקות בקהילה. בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בתפקידי האחיות בקהילה, וזאת בעקבות השינויים האלה: הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתחלואה במחלות כרוניות; פעילות ושינויים במערכת הבריאות, לרבות תכניות למדידת איכות הטיפול הרפואי, רפורמה בבריאות הנפש והרחבת הפעילות בתחום קידום הבריאות; הרחבת מערך ההכשרה של האחיות ואקדמיזציה של המקצוע.

לאור שינויים אלה, המחקר הנוכחי נועד לספק, לראשונה, מידע על:

  • התמורות המרכזיות שחלו בתפקידי האחיות בקהילה בשנים האחרונות
  • תחומי העיסוק המרכזיים של האחיות כיום ואת היקף עיסוקן בתחומים אלה.

המחקר אף מספק מידע על הסוגיות שלהלן:

  • מהי מידת האוטונומיה שחשות האחיות בעבודתן?
  • עד כמה הן שבעות רצון מהיבטים שונים בעבודתן?
  • מהם החסמים להמשך התפתחות תפקיד האחות בקהילה?

המחקר מבוסס על ראיונות עומק שנערכו עם כ-50 אנשי מקצוע בכירים בתחומי הסיעוד והרפואה, וכן על סקר שנערך בקרב כ-700 אחיות מארבע קופות החולים העובדות בקהילה, ומטפלות בחולים. ולבסוף, נבדק תפקידן של אחיות הקהילה באנגליה ובארצות הברית באמצעות סקירת ספרות ושיחות עם מומחים ממדינות אלו, ונערכו השוואות בין המצב בהן ובין המצב בישראל.

במחקר נמצא כי לתפיסתן של מנהיגות בתחום הסיעוד, כמו גם לתפיסתן של רובן הגדול של האחיות בשטח (85%), אופי עבודתן השתנה שינוי משמעותי בשנים האחרונות. השינויים המרכזיים כללו מעבר מעבודה תגובתית לעבודה יזומה, יותר התמחות, העברת משימות מבתי חולים לקהילה ואוטונומיה רבה יותר. תחומי פעילותן העיקריים כיום כוללים טיפול בחולים כרוניים, קידום בריאות וטיפול שוטף. ארבע מכל חמש אחיות בשטח היו מרוצות מעבודתן במידה רבה או רבה מאוד, ושלוש מכל ארבע חשו שיש להן עצמאות בעבודתן במידה רבה או רבה מאוד. לפי תפיסתם של המרואיינים, החסמים להתפתחות עתידית של תפקיד האחיות כוללים גישות שמרניות של חלק מן הרופאים והאחיות, מספר קטן מדי של תפקידי אחיות ייעודיות ורמות שכר שאינן אטרקטיביות מספיק.

ממצאי המחקר צפויים לתרום למאמצים לגיוס אחיות למקצוע בכלל ולקהילה בפרט, לעדכון תכנית הלימודים בבתי הספר לסיעוד ולדיונים בקופות החולים על הגדרת המשימות של האחיות ועל תקצוב ותגמול מתאים. הממצאים אף יתרמו להבהרת מקומן של אחיות הקהילה בקרב המטופלים ולהעצמתן.

המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות בריאות.