מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער

בשני העשורים האחרונים אנו עדים לשינויים רבים בדפוסי ההתנהגות העבריינית של בני נוער בישראל ובהתייחסות לתופעה על-ידי הגורמים המטפלים: מספר המופנים לשירות גדל, חומרת ההתנהגות המנוגדת לחוק עלתה; חלו שינויים בחקיקה; כוח האדם במשטרה המטפל בקטינים גדל ודרכי עבודת המשטרה השתנו. שינויים אלה העמידו אתגרים משמעותיים בפני שירות המבחן לנוער בעבודתם עם הקטינים, ועלה הצורך באיסוף מידע עדכני ומקיף על אודותיהם ועל המענים שניתנים להם. לאור זאת, בשנת 2009 נערך מחקר מקיף על אודות אוכלוסייה זו. המחקר הוזמן על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים – אגף תכנון, מחקר והכשרה ושירות המבחן לנוער באגף לנוער צעירים ושירותי תקון.

מטרת המחקר הייתה לסייע למקבלי ההחלטות בשירות בלימוד והבנת המאפיינים והצרכים המרכזיים של אוכלוסיית היעד, כדי לעצב מדיניות שמבוססת על ידע, כדי לשפר את המענים הניתנים וכדי לפתח תוכניות נחוצות.

המידע נאסף באמצעות שאלון אינטרנטי על המופנים לשירות. השאלון מולא על-ידי קציני המבחן המטפלים בהם. נדגמו אקראית 450 מטופלים – 150 מכל אחת מיחידות השירות: קלט, מעצרים וטיפול ושיקום.

המחקר בחן את מאפייני הסיכון של הקטינים, את הקשיים שהובילו אותם לביצוע התנהגות מנוגדת לחוק, את הקשר של הקטינים עם שירותים אחרים לפני שהופנו לשירות המבחן ואת סוגי התמיכה שעשויים לסייע בשיקום הקטינים.

מממצאי המחקר עולה כי לשם שיפור הטיפול בקטינים יש צורך לבחון נושאים אלו:

  • חיזוק העבודה בתחום הרגשי של הקטינים כבסיס להמשך הטיפול
  • המשך העבודה לשיפור התפקוד של הקטינים בעיסוקם העיקרי, בדרך כלל, לימודים ומציאת מסגרת לימודית חלופית מתאימה במקרה שהקטין עזב את הלימודים
  • הרחבת העבודה עם הורי הקטינים
  • מתן ידע וכלים לעובדים לזיהוי ליקויי למידה אצל קטינים ומתן יחס הולם במסגרת העבודה
  • תגבור העבודה עם גורמים ועם שירותים מחוץ לשירות העשויים לתרום לקידום הקטין
  • התייחסות לקשיי העובדים כבסיס לתכנון הדרכות והכשרות.

ממצאי המחקר נדונו בפורומים שונים של שירות המבחן לנוער ושל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהם הכנס הארצי של השירות ומפגשים של קציני המבחן המחוזיים. השירות ממשיך ללמוד את הממצאים, כדי לשפר את דרכי העבודה ולהתאימן טוב יותר לצורכי הקטינים שבטיפולו.

המחקר מומן בסיוע קרן ויוומר, בריטניה.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. ולוי ,ד. (2011).מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער. דמ-11-585. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Kahan-Strawczynski, P., & levi, D. (2011). Characteristics and Needs of Minors in the Care of the Juvenile Probation Service. RR-585-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)