פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים

פקידי הסעד לחוק הנוער הם חוד החנית בהתמודדות עם משימות הקשורות להגנה על ילדים בישראל. פקידי הסעד פועלים על פי שני חוקים עיקריים: חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך-1960 וסעיף 368 ד' לחוק העונשין התשל"ז-1977. בחמש-עשרה השנים האחרונות עלתה מודעות הציבור לצורכיהם של ילדים ושל בני נוער במצבי סיכון שונים, ובהם ילדים הזקוקים להגנה. בעקבות זאת התחוללו תמורות רבות, הן בחקיקה והן במערך השירותים לילדים אלה ולמשפחותיהם. שינויים אלה הטילו אחריות נוספת על כתפיהם של פקידי הסעד לחוק הנוער וחייבו שינויים במערך פקידי הסעד ובדרכי עבודתם, בדומה לנעשה במדינות אחרות בעולם.

עד היום, לא קיים בארץ בסיס נתונים מהימן על עבודתם של פקידי הסעד. מחקר זה בדק לראשונה בצורה מעמיקה את עבודתם של פקידי הסעד בישראל: סוג הפניות אליהם והיקפן; מאפייני פקידי הסעד והכשרתם; את תפקידיהם ומטלותיהם; שיטות העבודה ואופני שיתוף הפעולה בין פקידי הסעד לבין גורמים מקצועיים מחוץ למערכת הרווחה; וחלוקת התפקידים בין פקידי הסעד לעובדים הכוללניים במחלקות לשירותים חברתיים. מלבד זאת, נסקרה הספרות המקצועית בדבר האתגרים והקשיים הניצבים בפני מערכות הגנת הילד ומודלים חלופיים לעבודתן.

המחקר העלה סוגיות שונות, הנוגעות להגדרת התפקיד של פקידי הסעד וגבולותיו; לאיזון בין התפקיד החוקי-סמכותי לתפקיד הטיפולי; לחלוקת האחריות עם שירותים שונים בקהילה ולחלוקת התפקידים ושיתוף הפעולה בין פקידי הסעד לעובדים הכוללניים במחלקות לשירותים חברתיים. מהממצאים ומסקירת הספרות עלו מספר כיווני פעולה להמשך פיתוח מערך פקידי הסעד בישראל, בתחומים של הכשרת פקיד הסעד והדרכתם, שיפור דפוסי שיתוף הפעולה בינם לבין שירותים אחרים הפועלים למען ילדים בסיכון, והבהרת תפקידיהם ומשימותיהם של פקידי הסעד בנוגע לגורמים השונים שאתם הם עובדים במחלקות לשירותים חברתיים ובמיוחד בנוגע לעובדים הכוללניים. ממצאי המחקר נדונו עם צוות מטה השירות לילד ונוער במשרד הרווחה ועם אשלים, בשיתוף עובדי השדה. על בסיס ממצאים אלה, הוחלט במשרד הרווחה על הפעלת תוכנית "המגן" ליצירת מרחב מוגן לילדים בסיכון תוך שיפור ושדרוג רכיבים שונים במערך הגנת הילד. התוכנית מופעלת כניסוי בכ-15 יישובים בארץ. המחקר בוצע ביוזמת משרד הרווחה והשירותים החברתיים – השירות לילד ולנוער.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Alfandari, R. (2015). An evaluation of child protection reform in Israel (Doctoral dissertation, The London School of Economics and Political Science (LSE)).

Gur, A., & Stein, M. A. (2018). Social worker attitudes toward parents with intellectual disabilities in Israel. Disability and rehabilitation, 1-11.

Gottfried, R., & Ben-Arieh, A. (2019). The Israeli Child Protection System. In National Systems of Child Protection(pp. 139-171). Springer, Cham.

דולב, ט., סבו-לאל, ר. ובן-רבי, ד. (2008).פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים. דמ-08-512. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל