ילדים ובני נוער עם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה: אומדן היקף התופעה בישראל

מחקרים שנעשו ברחבי העולם מראים כי ילדים ובני נוער עם מוגבלות חשופים להתעללות ולהזנחה יותר מאשר ילדים ובני נוער ללא מוגבלות. בשנת 2012 כינסו ג'וינט-אשלים ומכון חרוב פורום בין-ארגוני לטיפול בצרכים של ילדים עם מוגבלויות אשר נחשפים להתעללות ולהזנחה. אחד הנושאים שעלו היה העדר נתונים בישראל על היקפה של אוכלוסייה זו ועל המידה שבה התעללות והזנחה נפוצות יותר בקרב ילדים אלה לעומת ילדים ללא מוגבלות. הפורום פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע סקירת ספרות בנושא, ולנסות להשיב על שאלות אלה בהתבסס על הנתונים הקיימים בישראל.

הדוח כולל סקירת ספרות מן העולם על היקף התופעה ועל מאפייניה. הספרות מראה כי שיעורי ההתעללות וההזנחה גבוהים יותר בקרב ילדים עם מוגבלות, וכי הם סובלים מהתעללות חמורה יותר. בניסיון להעריך את המצב בישראל, נבדקו 13 מאגרי נתונים של שירותים ממשלתיים העוסקים בילדים עם מוגבלות או בילדים נפגעי התעללות והזנחה. שלושה מתוך מאגרי נתונים אלה סיפקו נתונים המאפשרים לחשב אומדן:

  • נתונים של התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון על ילדים נפגעי התעללות והזנחה הראו כי 25% מהם הם ילדים עם מוגבלות, בעוד שרק 9% מקרב כלל הילדים בישראל הם ילדים עם מוגבלות. מכאן, הסיכון של ילדים עם מוגבלות להיפגע מהתעללות והזנחה גבוה פי 2.8.
  • בדומה לכך, הנתונים מן השירות לילד ונוער במשרד הרווחה הראו כי הסיכוי של ילדים עם מוגבלות להיות מדוּוחים במערכת הדיווחים של השירות עקב הזנחה והתעללות גבוה פי 2.2.
  • נתונים מן השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות הראו אף הם כי לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או לילדים על הספקטרום האוטיסטי סיכוי גבוה פי 4.8-3.5 לעומת ילדים אחרים להיחקר על ידי חוקרי ילדים על אירועים של התעללות או הזנחה.

ממצאים אלה מראים כי בישראל, בדומה למדינות אחרות, לילדים עם מוגבלות סיכוי גבוה יותר להיפגע מהתעללות והזנחה לעומת ילדים אחרים.

הממצאים נדונו בוועדה המקצועית של אשלים, וישמשו את קובעי המדיניות בשיפור הנתונים במאגרי המידע על ילדים עם מוגבלות, וכן בהרחבה ובהתאמת השירותים לצורכי ילדים אלה ולצורכי בני משפחותיהם.

המסמך הוזמן על ידי אשלים ומומן בסיועו.